020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Onder Voorbehoud van een bouwkundige keuring


Over het algemeen is het aan te raden om een bouwkundige keuring uit te laten voeren op de woning. De koop kan ontbonden kan worden als bv. het achterstallig onderhoud/gebreken een bepaald bedrag overschrijdt. Het is van belang dat een dergelijk voorbehoud goed beschreven wordt.

“Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk binnen 10 dagen na bereikte overeenstemming uit een bouwtechnische keuring (in opdracht en voor rekening van koper) door een daartoe bevoegde instelling blijkt dat het bedrag voor het opheffen van het achterstallig onderhoud cq. noodzakelijke verbeteringen/vervangingen, EUR (BEDRAG INVOEREN), zegge (BEDRAG IN TEKST INVOEREN) te boven gaat, tenzij verkoper het meerdere boven genoemde bedrag aan koper zal vergoeden.

Koper is verplicht te bedingen dat het resultaat van de keuring door de keurende instantie in een rapport wordt vastgelegd. Koper is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien koper er voor zorg draagt dat de mededeling dat hij de ontbinding inroept, uiterlijk op de 10e dag na overeenstemming door de wederpartij schriftelijk is ontvangen, tenzij koper aantoont dat het op dat moment niet kunnen overleggen van een keuringsrapport hem niet te verwijten valt. In het laatste geval blijft koper verplicht om zodra hij daartoe in staat is alsnog een kopie van het rapport aan verkoper ter hand te stellen. Het risico dat niet tijdig een keuring kan worden uitgevoerd berust bij koper.”