FAQ-Veelgestelde vragen

Alle vragen en antwoorden over bouwkundige keuringen.

Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Wat zijn direct noodzakelijke kosten ?


Onder direct noodzakelijke kosten wordt verstaan; Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade of gebreken aan een woning die direct herstel nodig hebben om uitbreiding te voorkomen.

Betonrot is een goed voorbeeld van direct noodzakelijke kosten, uitstel betekend dat de schade aan het gebouw en de constructie alleen maar zullen toenemen en dat de constructie van het gebouw gevaarlijk aangetast kan raken.

 

Voorbeeld van de splitsingsakte

Voorbeeld van de splitsingsakte

 

Burgerlijk Wetboek 5, titel 9. Appartementsrechten
Artikel 106
1 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op
de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten.
2 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is eveneens bevoegd zijn recht op een stuk grond te splitsen
in appartementsrechten.
3 Een appartementsrecht is op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vatbaar. Een
appartementseigenaar is tot deze ondersplitsing bevoegd, voor zover in de akte van splitsing niet
anders is bepaald.
4 Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn
betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het
gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden
gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde
gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de
bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun
inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
5 Onder appartementseigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht.
6 Onder gebouw wordt in deze titel mede verstaan een groep van gebouwen die in één splitsing zijn
betrokken.
7 Een erfpachter of opstaller is tot een splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na
verkregen toestemming van de grondeigenaar. Indien deze de vereiste toestemming kennelijk
zonder redelijke grond weigert of zich niet verklaart, kan de toestemming op verzoek van degene
die haar behoeft worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van
het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
Artikel 107
Een eigenaar, erfpachter of opstaller is ook bevoegd in verband met een door hem beoogde stichting
of gewijzigde inrichting van een gebouw zijn recht op het gebouw met toebehoren en de daarbij
behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. Ook in geval van zodanige
splitsing ontstaan de appartementsrechten op het tijdstip van inschrijving van de akte van splitsing.
Artikel 108
1 De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw
of de inrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in
overeenstemming met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde.
2 De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden wanneer een
op artikel 144 lid 1 onder c, d of h gegrond verzoek aanhangig is.
Artikel 109
1 De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van
die akte in de openbare registers.
2 Aan de minuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende de begrenzing
van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend gebruik in een
appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening dient te voldoen aan de eisen, krachtens de wet
bedoeld in artikel 16 lid 2 van Boek 3 voor de inschrijving daarvan te stellen.
3 Waar in de bepalingen van deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is hieronder de
tekening begrepen, tenzij uit de bepaling het tegendeel blijkt.
Artikel 110
1 Ondanks onbevoegdheid van degene die de splitsing heeft verricht, om over een daarin betrokken
registergoed te beschikken, is de splitsing geldig, indien zij is gevolgd door een geldige overdracht
van een appartementsrecht of vestiging van een beperkt recht op een appartementsrecht.
2 Een ongeldige splitsing wordt eveneens als geldig aangemerkt, wanneer een appartementsrecht is
verkregen door verjaring.
Artikel 111
De akte van splitsing moet inhouden:
a. de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond;
b. een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die
bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden
door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk dier
gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort;
c. de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de
appartementseigenaar;
d. een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig aangeduid
modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de akte moet worden
ingeschreven.
Artikel 112
1 Het reglement moet inhouden:
a. welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen;
b. een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het
voorafgaande jaar, en de door de appartementseigenaars te storten bijdragen;
c. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke
appartementseigenaars moet worden verzekerd;
e. de oprichting van een vereniging van eigenaars, die ten doel heeft het behartigen van
gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars, en de statuten van de vereniging.
2 De statuten van de vereniging van eigenaars moeten bevatten:
a. de naam van de vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft. De naam van de vereniging
moet aanvangen met de woorden: “Vereniging van Eigenaars”, hetzij voluit geschreven, hetzij
afgekort tot “V. v. E.”, en voorts melding maken van de ligging van het gebouw of de grond;
b. het doel van de vereniging;
c. een regeling omtrent door de appartementseigenaars periodiek, tenminste jaarlijks, aan de
vereniging verschuldigde bijdragen;
d. de wijze van bijeenroeping van de vergadering van eigenaars en de bepaling van het aantal
stemmen dat ieder der appartementseigenaars in de vergadering kan uitbrengen.
3 Het reglement kan een regeling inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde
appartementsrechten mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het reglement
omschreven vereniging of coöperatie, voor zover dit lidmaatschap in overeenstemming is met de
statuten van die vereniging of coöperatie.
4 Het reglement kan inhouden een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de
gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Een zodanige regeling
kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd is een appartementseigenaar of degene die
zijn rechten uitoefent, om nader in het reglement aangegeven gewichtige redenen het gebruik van
deze gedeelten te ontzeggen.
Artikel 113
1 De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte
van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke
grondslag die verhouding berust.
2 In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de
gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van
eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement
een andere verhouding is bepaald.
3 Indien de appartementseigenaars voor een in het vorige lid genoemde schuld jegens de
schuldeisers gezamenlijk aansprakelijk zijn en de verschuldigde prestatie deelbaar is, zijn zij ieder
verbonden voor een deel, in de verhouding bedoeld in het vorige lid.
4 Indien de appartementseigenaars voor een in lid 2 genoemde schuld gezamenlijk aansprakelijk
zijn, is de vereniging voor die schuld hoofdelijk verbonden.
5 Voor de schulden der vereniging zijn zij die appartementseigenaar waren ten tijde van het ontstaan
van de schuld, met de vereniging hoofdelijk verbonden, en wel, indien de prestatie deelbaar is, ieder
voor een deel in de verhouding bedoeld in lid 2.
Artikel 114
1 Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag of
een voorrecht op alle in de splitsing betrokken registergoederen, dan rust dit verband, beslag of
voorrecht van dat ogenblik af op elk der appartementsrechten voor de gehele schuld.
2 Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag of
een voorrecht op slechts een deel van de registergoederen, dan blijft de bevoegdheid tot uitwinning
van dit deel ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning wordt met betrekking tot dat deel de
splitsing beëindigd.
3 Een recht van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal of vruchtgebruik, dat op dat ogenblik van de
inschrijving van de akte van splitsing rust op de registergoederen of een deel daarvan, bestaat
daarna ongewijzigd voort.
Artikel 115
1 Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing wordt betrokken, wordt de canon of
retributie die daarna opeisbaar wordt, over de appartementsrechten verdeeld in een verhouding als
bedoeld in artikel 113 lid 2.
2 De vereniging van eigenaars is hoofdelijk verbonden voor de door een of meer
appartementseigenaars verschuldigde canon of retributie.
Artikel 116
1 Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing betrokken is, geldt ter aanvulling van de
artikelen 87 leden 2 en 3 en 88 het in de volgende leden bepaalde.
2 Opzegging van het recht wegens verzuim in de betaling van de canon of retributie kan slechts
geschieden, wanneer de gehele canon of retributie over twee achtereenvolgende jaren onbetaald is
gebleven.
3 Rust op een of meer appartementsrechten een beperkt recht of een beslag dan zijn artikel 87 lid 2,
tweede zin, en artikel 88 lid 2 mede van overeenkomstige toepassing met betrekking tot dit beperkte
recht of dit beslag.
4 Is het voor een appartementsrecht verschuldigde deel van de canon of retributie over de twee
achtereenvolgende jaren onbetaald gebleven, dan kan het appartementsrecht door de rechter op
vordering van de grondeigenaar aan deze worden toegewezen. De dagvaarding moet op straffe van
niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen worden betekend aan hen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger op het appartementsrecht in de openbare registers staan ingeschreven.
5 Door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij de toewijzing is uitgesproken,
gaat het appartementsrecht op de grondeigenaar over en gaan de daarop rustende beperkte rechten
en beslagen teniet. Deze inschrijving geschiedt niet, voordat het vonnis in kracht van gewijsde is
gegaan. Na deze inschrijving is de grondeigenaar verplicht de waarde die het appartementsrecht
heeft op het tijdstip van de inschrijving aan de gewezen appartementseigenaar te vergoeden, na
aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht van de gewezen appartementseigenaar te vorderen
heeft, de kosten daaronder begrepen.
6 In de akte van vestiging kan worden aangegeven op welke wijze de waarde als bedoeld in het
vorige lid zal worden bepaald.
7 Ieder beding dat ten nadele van een appartementseigenaar van dit artikel afwijkt, is nietig.
Artikel 117
1 Een appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed worden overgedragen, toegedeeld,
bezwaard en uitgewonnen.
2 Onverminderd het in artikel 114 lid 2 bepaalde kunnen goederen die in de splitsing betrokken zijn
niet geheel of voor een deel worden overgedragen, verdeeld, bezwaard of uitgewonnen.
3 Beëindiging van de splitsing met betrekking tot een gedeelte van de in de splitsing betrokken
registergoederen kan slechts geschieden door wijziging van de akte van splitsing.
4 In afwijking van lid 2 kunnen in de splitsing betrokken onroerende zaken door de gezamenlijke
appartementseigenaars belast worden met een erfdienstbaarheid.
Artikel 118
1 Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder
medewerking van de overige appartementseigenaars op het gedeelte van de onroerende zaken dat
bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een erfdienstbaarheid vestigen
ten behoeve van een ander gedeelte van die zaken of van een andere onroerende zaak.
2 Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder
medewerking van de overige appartementseigenaars de vestiging van een erfdienstbaarheid die
uitsluitend strekt ten behoeve van een gedeelte van de onroerende zaken dat bestemd is om als
afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, aannemen en van zodanige erfdienstbaarheid
afstand doen.
3 De in dit artikel bedoelde erfdienstbaarheden gaan teniet, wanneer de bevoegdheid tot uitsluitend
gebruik van het gedeelte dat met de erfdienstbaarheid is belast of ten behoeve waarvan de
erfdienstbaarheid is bedongen eindigt.
Artikel 118a
1 Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder
medewerking van de overige appartementseigenaars en beperkt gerechtigden op het gedeelte van de
onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een recht
van erfpacht en, behoudens voor zover het betreft in de splitsing betrokken gebouwen, werken en
beplantingen, een recht van opstal vestigen.
2 In de akte van vestiging van het recht wordt bepaald in hoeverre de gerechtigde naast de
appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het appartementsrecht
verschuldigde bijdragen.
3 Tenzij bij de vestiging van het recht van erfpacht anders wordt bepaald, wordt het aan een
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de
erfpachter. Tenzij bij de vestiging van het recht van opstal anders wordt bepaald, behoudt de
appartementseigenaar die een recht van opstal heeft gevestigd, het aan zijn appartementsrecht
verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars.
Artikel 119
1 Een appartementseigenaar mag zonder toestemming van de overige appartementseigenaars in een
gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, veranderingen
aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een
geoorloofde verandering wegneemt wordt hij enig eigenaar.
2 Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven.
Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het verschil voor
rekening van hem en zijn rechtsopvolgers.
3 Blijkt ten gevolge van een verandering de waarde van de in de splitsing betrokken goederen bij de
opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook al was de verandering
geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden ten laste van hem die de
verandering heeft aangebracht of zijn rechtsopvolger.
4 Bij het reglement kan van dit artikel worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van lid 2
wijzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.
Artikel 120
1 Onverminderd het in artikel 112 lid 4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte
dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een
ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekomende medegebruik van de gedeelten die
niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
2 Voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud zijn ook van toepassing op
degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement kunnen in het reglement op
de gebruiker van toepassing worden verklaard.
3 Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkomst
ingeschreven reglementsbepaling niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd. Weigert hij zijn
toestemming of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op verzoek van iedere
appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te
gelden.
4 Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtigden tot de goederen die in de splitsing waren
betrokken, verplicht een verhuur gestand te doen, mits de tijd van de verhuur in overeenstemming is
met het plaatselijk gebruik en de verhuur niet op ongewone, voor hen bezwarende voorwaarden is
geschied.
Artikel 121
1 In alle gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde handeling
met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden en,
in het geval van een beding als bedoeld in artikel 112 lid 4, met betrekking tot gedeelten die
bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden, medewerking of toestemming behoeft van
een of meer andere appartementseigenaars, van de vereniging van eigenaars of van haar organen, of
waarin de vereniging of haar organen voor het verrichten van zodanige handeling toestemming
behoeven van een of meer appartementseigenaars, kan die medewerking of toestemming op verzoek
van degeen die haar behoeft, worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de
rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
De machtiging kan worden verleend, indien de medewerking of toestemming zonder redelijke
grond wordt geweigerd of degene die haar moet geven zich niet verklaart.
2 Gaat de handeling met kosten gepaard, dan kan de kantonrechter op verzoek van een
appartementseigenaar of van de vereniging van eigenaars tevens bepalen in welke verhouding alle
of bepaalde appartementseigenaars of de vereniging van eigenaars in de kosten moeten bijdragen.
3 Betreft het de aanbrenging van een nieuw werk of nieuwe installatie, dan kan de kantonrechter
desverzocht ook een regeling vaststellen, bepalende dat en in welke verhouding de
appartementseigenaars van alle of bepaalde appartementsrechten de kosten van onderhoud van het
werk of de installatie in de toekomst zullen dragen.
Artikel 122
1 Overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht omvat, voor zover niet
anders is bepaald, mede de als appartementseigenaar verkregen rechten.
2 Na de overgang of toedeling moet de verkrijger onverwijld schriftelijk aan de vereniging van
eigenaars mededeling doen van zijn verkrijging.
3 Voor de ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het
voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de verkrijger en de
vroegere appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk.
4 In het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het vorige lid, alleen
de vroegere eigenaar of alleen de verkrijger aansprakelijk zal zijn. In het reglement kan ook worden
bepaald dat voor bepaalde bijdragen die later opeisbaar worden de vroegere appartementseigenaar
in plaats van de verkrijger verbonden zal zijn.
5 De notaris draagt zorg dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de
vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking tot de in lid 3
genoemde bijdragen waarvoor de verkrijger aansprakelijk zal zijn, een opgave inhoudt van hetgeen
de betrokken appartementseigenaar op de dag van de overdracht of toedeling aan de vereniging
schuldig is. De verkrijger is jegens de vereniging niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit
de opgave blijkt.
6 De verklaring houdt tevens een opgave in van de omvang van het reservefonds van de vereniging,
bedoeld in artikel 126 lid 1.
Artikel 123
1 In geval van vruchtgebruik van een appartementsrecht treedt de vruchtgebruiker in de plaats van
de appartementseigenaar ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de gezamenlijke schulden en de
aan de gezamenlijke appartementseigenaars en de vereniging van eigenaars verschuldigde
bijdragen. De vruchtgebruiker is echter bevoegd de door hem betaalde bedragen, voor zover zij niet
betrekking hebben op de gewone lasten en herstellingen, bij het einde van het vruchtgebruik van de
appartementseigenaar terug te vorderen.
2 Wanneer de appartementseigenaar schulden of bijdragen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, kan hij
van de vruchtgebruiker vorderen dat deze hem de betaalde bedragen, vermeerderd met de rente
vanaf de dag der betaling, teruggeeft voor zover zij op gewone lasten en herstellingen betrekking
hebben. Van de andere door de appartementseigenaar betaalde bedragen is de vruchtgebruiker
slechts de rente van de dag der betaling tot het einde van het vruchtgebruik verschuldigd.
3 Tenzij bij de instelling van het vruchtgebruik anders wordt bepaald wordt het aan een
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
4 Artikel 122 is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging, bij overdracht en bij het einde van
het vruchtgebruik van een appartementsrecht.
Afdeling 2. De vereniging van eigenaars
Artikel 124
1 De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon.
2 Titel 1 van Boek 2 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 6, 13 lid 2, 17, 18, 19 leden 1-3, lid
4, tweede zin, lid 6, tweede zin, en lid 7, 20, 21 en 22 en met inachtneming van de in de volgende
artikelen van de onderhavige titel aangegeven afwijkingen.
3 Titel 2 van Boek 2 is slechts van toepassing voor zover de onderhavige afdeling daarnaar verwijst.
Artikel 125
1 Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2 Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Wanneer een
lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege.
3 Artikel 40 lid 2 van Boek 2 is van toepassing.
Artikel 126
1 De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de
gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een
reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.
2 De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke
appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.
3 De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars
uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien en kan te
dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die
een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent.
Artikel 127
1 Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars. De besluiten
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten
niet anders bepalen.
2 Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars door de
vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Zowel de voorzitter als het bestuur van de
vereniging zijn bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
3 In geval van ondersplitsing komen de stemmen van de appartementseigenaar wiens recht is
gesplitst, toe aan de gerechtigden tot de door de ondersplitsing ontstane appartementsrechten. Deze
stemmen worden in de vergadering van eigenaars uitgebracht door het bestuur van de bij de
ondersplitsing opgerichte vereniging van eigenaars. De stemmen behoeven niet eensluidend te
worden uitgebracht. De gerechtigden tot de door de ondersplitsing ontstane appartementsrechten
zijn bevoegd de vergadering van eigenaars bij te wonen. Het bestuur, bedoeld in de tweede zin, is
bevoegd om in de vergadering het woord te voeren.
Artikel 128
1 De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de
gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement
daarover geen bepalingen bevat.
2 Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het
vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet,
dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is
gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de
gebruiker komt te gelden.
Artikel 129
1 Voor de toepassing van artikel 14 van Boek 2 wordt de akte van splitsing gelijkgesteld met de
statuten.
2 Voor de toepassing van artikel 15 lid 1 onder c van Boek 2 geldt het reglement dat krachtens
artikel 111 onder d deel van de akte van splitsing uitmaakt, niet als een reglement.
Artikel 130
1 In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een
orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank
van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek
van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen.
2 Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de
verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen.
3 De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden bij name
opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld
binnen een maand na de dagtekening der eindbeschikking.
4 De rechter voor wie het verzoek aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen totdat op het
verzoek onherroepelijk is beslist.
Artikel 131
1 Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat
er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet
anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd.
2 Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars, al dan niet uit de leden, benoemd en kan te
allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Een veroordeling tot herstel van de
dienstbetrekking tussen de vereniging en een bestuurder kan door de rechter niet worden
uitgesproken.
3 Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der vereniging en
draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.
4 Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en kunnen
aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak worden gegeven. Deze
besluiten kunnen niet worden ingeroepen tegen de wederpartij, tenzij zij haar bekend waren of
behoorden te zijn.
Artikel 132
De appartementseigenaars en de gebruikers van de voor het gebruik als afzonderlijk geheel
bestemde gedeelten zijn verplicht een bestuurder en door hem aan te wijzen personen toegang tot
die gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur
noodzakelijk is.
Artikel 133
1 Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de
vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is
getroffen.
2 In gevallen waarin de vereniging of de gezamenlijke appartementseigenaars een belang hebben,
tegenstrijdig met dat van een bestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering van eigenaars bij
belet of ontstentenis van andere bestuurders eveneens in de plaats van het bestuur.
Artikel 134
1 Exploiten en kennisgevingen, gericht tot de gezamenlijke appartementseigenaars, kunnen aan de
persoon of de woonplaats van een bestuurder van de vereniging worden gedaan; zij behoeven dan
niet de namen en de woonplaatsen van de appartementseigenaars te bevatten.
2 De bestuurder deelt de appartementseigenaars onverwijld de inhoud van het exploit of de
kennisgeving mede.
Artikel 135
De artikelen 45 lid 4 en 48 van Boek 2 zijn van toepassing.
Afdeling 3. Rechten uit verzekeringsovereenkomsten
Artikel 136
1 Hij, die krachtens het reglement verplicht is het gebouw te doen verzekeren, vertegenwoordigt de
gezamenlijke appartementseigenaars bij de uitoefening van de rechten die uit de
verzekeringsovereenkomst voortvloeien, en voert voor hen het beheer over de ontvangen
verzekeringspenningen.
2 Zodra tot herstel is besloten, worden de verzekeringspenningen tot dit doel aangewend, met dien
verstande dat de verhouding van de waarde van de appartementsrechten na het herstel dezelfde
moet zijn als tevoren. Bij de berekening van die waarde mag echter geen rekening worden
gehouden met veranderingen die een appartementseigenaar in het gedeelte dat bestemd is om als
afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, heeft aangebracht, tenzij hij hiervan tijdig aan de
vereniging van eigenaars had kennis gegeven.
3 Herstel van schade aan gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt,
geschiedt zoveel mogelijk volgens de aanwijzingen van de appartementseigenaars die het aangaat.
4 Uitkering aan ieder der appartementseigenaars van het hem toekomende aandeel in de
assurantiepenningen geschiedt slechts:
a. indien na het herstel van de schade een overschot aanwezig blijkt te zijn;
b. indien drie maanden zijn verlopen nadat de vergadering van eigenaars heeft besloten van herstel
of verder herstel af te zien;
c. in geval van opheffing van de splitsing.
5 Van het bepaalde in dit artikel kan in het reglement worden afgeweken.
Artikel 138
Geschillen over herstel of de wijze van herstel beslist de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van de
meest gerede partij. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen een maand na de
dagtekening van de eindbeschikking.
Afdeling 4. Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing
Artikel 139
1 De akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars.
2 De wijziging kan ook met medewerking van het bestuur geschieden, indien het tot de wijziging
strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste
vier vijfden van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige
grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. De termijn voor oproeping tot de
vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen. Artikel 42 leden 1, eerste zin, 2, eerste zin, en 3 van
Boek 2 is van overeenkomstige toepassing.
3 Wijziging van de akte van splitsing behoeft de toestemming van hen die een beperkt recht op een
appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd alsmede, indien een recht van
erfpacht of opstal in de splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is toestemming nodig van
de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht door de wijziging wordt verkort.
4 Indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op het reglement, is de toestemming van de
beslagleggers niet nodig.
5 De wijziging geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van
die akte in de openbare registers. Indien de wijziging betrekking heeft op de begrenzing van
gedeelten van het gebouw of de grond die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt,
is artikel 109 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 140
1 Indien een of meer der in de leden 1 en 3 van het vorige artikel genoemden zich niet verklaren of
zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemming te verlenen, kan deze worden
vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement
waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
2 De machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer appartementseigenaars
aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt.
3 De machtiging kan ook op verzoek van twee appartementseigenaars, of op verzoek van een
appartementseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren worden verleend,
wanneer de wijziging uitsluitend strekt tot een verandering van de onderlinge begrenzing der
gedeelten die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, al dan niet gepaard
gaande met een verandering in de onderlinge verhouding van hun aandelen in de goederen die in de
splitsing zijn betrokken, of van hun bijdragen in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het
reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen.
4 Alle personen wier medewerking of toestemming ingevolge artikel 139 is vereist, worden bij
name opgeroepen om op een verzoek als in de vorige leden bedoeld te worden gehoord.
Artikel 140a
1 Op vordering van een appartementseigenaar die niet voor een overeenkomstig artikel 139 lid 2 bij
meerderheid van stemmen genomen besluit tot wijziging van de akte van splitsing heeft gestemd,
wordt het besluit bij rechterlijke uitspraak vernietigd.
2 De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van drie maanden, welke
termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het besluit door de vergadering
van eigenaars is genomen.
3 De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke
schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld.
Artikel 141
1 Bij gebreke van de in de artikelen 139 en 140 bedoelde toestemming of daarvoor in de plaats
tredende machtiging wordt de wijziging vernietigd bij rechterlijke uitspraak op vordering van
degeen wiens toestemming achterwege is gebleven.
2 De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van een jaar, welke termijn
begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop degeen die de vernietiging kan vorderen
kennis heeft genomen van de wijziging dan wel hem schriftelijk van die wijziging mededeling is
gedaan.
3 De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke
schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld.
Artikel 142
1 Beperkte rechten en beslagen, waarmee de appartementsrechten zijn belast, rusten na de wijziging
van de akte van splitsing op de gewijzigde appartementsrechten, tenzij de akte van wijziging anders
bepaalt.
2 Voorrechten blijven na de wijziging bestaan.
Artikel 143
1 De splitsing wordt van rechtswege opgeheven:
a. bij het eindigen van een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal, wanneer naast dit
recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn en de beëindiging niet gepaard
gaat met de vestiging van een nieuw recht van erfpacht of opstal van de appartementseigenaars op
dezelfde onroerende zaak;
b. door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing betrokken
kadastraal perceel in zijn geheel is onteigend, wanneer geen andere percelen in de splitsing
betrokken zijn.
2 In alle andere gevallen geschiedt de opheffing van de splitsing door een daartoe bestemde
notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De artikelen 139
leden 1 en 3, 140 leden 1, 2 en 4 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 144
1 Op verzoek van een persoon wiens medewerking of toestemming tot de wijziging van de akte van
splitsing of tot opheffing van de splitsing is vereist, kan de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, bevelen dat de akte
van splitsing wordt gewijzigd dan wel de splitsing wordt opgeheven:
a. wanneer de akte van splitsing niet voldoet aan de in de artikelen 111 en 112 gestelde vereisten;
b. wanneer uit de inrichting van de gedeelten van het gebouw of uit de inrichting of aanduiding van
de gedeelten van de grond die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, deze
bestemming niet blijkt;
c. wanneer de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de grond
niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de akte van splitsing;
d. in geval van splitsing met toepassing van artikel 107, wanneer de stichting of de gewijzigde
inrichting van het gebouw niet binnen een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de dag van de
inschrijving is voltooid;
e. wanneer een recht van erfpacht of opstal dat naast een of meer andere registergoederen in de
splitsing betrokken is, eindigt;
f. wanneer een deel der in de splitsing betrokken registergoederen is uitgewonnen, een gedeelte van
de kadastrale percelen is onteigend, of degene die de splitsing verricht heeft onbevoegd was over
een deel der in de splitsing betrokken registergoederen te beschikken;
g. wanneer het gebouw ernstig is beschadigd of geheel of gedeeltelijk is gesloopt, tenzij herstel
binnen redelijke tijd is te verwachten;
h. wanneer alle appartementseigenaars zich bij een overeenkomst tot de wijziging of opheffing
hebben verbonden.
2 Aan de toewijzing van het verzoek kan de rechter voorwaarden verbinden.
3 Artikel 140 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 145
1 De appartementseigenaars zijn verplicht aan een bevel als bedoeld in het vorige artikel uitvoering
te geven, zodra de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De in de artikelen 139 leden 1 en 3
en 143 lid 2 bedoelde toestemming is in dit geval niet vereist.
2 Indien de kantonrechter met toepassing van artikel 300 van Boek 3 een vertegenwoordiger heeft
aangewezen, stelt hij op verzoek van de meest gerede partij of ambtshalve diens salaris vast; het
salaris komt ten laste van de vertegenwoordigde.
Artikel 146
Beperkte rechten, beslagen en voorrechten op een appartementsrecht rusten na opheffing van de
splitsing op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in de goederen die in de splitsing
betrokken waren.
Artikel 147
1 De vereniging van eigenaars wordt door opheffing van de splitsing van rechtswege ontbonden.
2 De vereffening geschiedt met inachtneming van de volgende afwijkingen van de artikelen 23-24
van Boek 2.
3 De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de
ontbonden vereniging is overgebleven, over aan hen die bij de opheffing van de splitsing
appartementseigenaar waren, ieder voor een aandeel als bedoeld in artikel 113 lid 1.
4 De artikelen 23 lid 1, derde zin, en lid 4 en 23c, lid 1, van Boek 2 zijn niet van toepassing. De in
artikel 23b lid 4 van Boek 2 bedoelde nederlegging geschiedt binnen het arrondissement waar het
gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. In plaats van de in artikel 24, lid 2, van Boek 2
en artikel 995, eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
aangewezen rechter geldt als bevoegd diezelfde rechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of  het grootste gedeelte daarvan is gelegen

Wat wordt er gekeurd tijdens een bouwkundige keuring

Wat wordt er gekeurd tijdens een bouwkundige keuring

 1. De dakpannen
 2. De nokvorsten
 3. De schoorsteen
 4. De dakgoot en hemelwaterafvoeren
 5. De dakkapellen indien aanwezig
 6. Het zinkwerk en bitumineuze dakbedekking
 7. Lood en loodslabben
 8. De boeidelen
 9. De houten gootbak
 10. De zinken deklijsten
 11. De voorgevel, achtergevel, zijgevels
 12. De bakstenen
 13. Het voegwerk
 14. Het pleisterwerk
 15. De ramen
 16. De kozijnen
 17. Het glas
 18. De binnen deuren en buiten deuren
 19. Deurbeslag
 20. De Badkamer
 21. Tegelwerk badkamer
 22. Voegwerk badkamer
 23. Siliconenkit badkamer
 24. Aarding van de badkamer
 25. Ventilatie badkamer
 26. Sanitair badkamer
 27. Dakconstructie
 28. Spanten
 29. Gordingen
 30. Nokbalk
 31. Isolatie dak
 32. Lekkages van het da
 33. Vochtmeting lekkages
 34. Vloerconstructie
 35. Balkconstructie
 36. Staal constructie
 37. Kruipruimte
 38. Staal constructie kruipruimte
 39. Vloerconstructie in kruipruimte
 40. Broodjesvloer kruipruimte
 41. Kwaaitaalvloer
 42. Betonrot in kruipruimte
 43. Riolering in Kruipruimte
 44. Asbest in kruipruimte
 45. Ventilatie kruipruimte
 46. Houtworm in de kruipruimte
 47. Huiszwam in de kruipruimte
 48. Optrekkend vocht in de kruipruimte
 49. Houtrot in de kruipruimte
 50. Lekkages in de kruipruimte
 51. Balkon constructie
 52. Houten constructie balkon
 53. Vloerconstructie beton
 54. Hekwerk balkon constructie en veiligheid
 55. Draagconstructie balkon
 56. Staalconstructie balkon
 57. Betonrot balkon
 58. Cv-installatie
 59. Bouwjaar cv ketel en of deze elk jaar een servicebeurt heeft gehad (stickers op ketel)
 60. Rookgasafvoer
 61. Zuurstof toevoer
 62. Aanwezigheid koolmonoxide melder (moet een goedgekeurde rookmelder zijn)
 63. aanvoer en retour Leidingen van cv installatie
 64. Lekkages cv ketel en radiatoren
 65. Radiatoren
 66. Vloerverwarming
 67. Vloerverwarming unit
 68. Pomp vloerverwarming
 69. Inlaatcombinatie
 70. Overdruk ventiel
 71. Thermostaat
 72. Elektrische installatie
 73. Groepenkast
 74. Zekeringen
 75. Aardlekschakelaar
 76. Aarding
 77. Aarding
 78. Veiligheidsaarding
 79. Groepenkaart
 80. Stopcontacten
 81. Leidingen
 82. Veiligheid
 83. Brandveiligheid
 84. Plafonds
 85. Brandbare materialen
 86. Giftige brandbare materialen
 87. Aanwezigheid rookmelders (moet een goedgekeurde rookmelder zijn)
 88. Inbraakbestendigheid + hang en sluitwerk
 89. Buiten schilderwerk
 90. Binnen schilderwerk
 91. Keuken
 92. Toilet
 93. Tegelvloeren
 94. Houten vloeren
 95. Aanbouw
 96. De fundering van de aanbouw of uitbouw
 97. Vochtmetingen
 98. Vochtplekken, schimmel
 99. Algehele bouwkundige staat

Kies ook voor de meest complete bouwkundige keuring. Met 30 jaar ervaring steek ik met kop en schouders uit boven de meeste bouwkundige. Neem geen risico bij het kopen van een huis.

Bel Fred 06-29563190

Deze vragen moet je zeker stellen aan de makelaar

Deze vragen moet je zeker stellen aan de makelaar

De 30 belangrijkste vragen die u schriftelijk moet stellen aan de makelaar of verkoper van het huis

 
 1. Zitten er meetbouten op het huis, is er iets bekend over de funderingscode (vraag bewijzen)
 2. Hoeveel geld zit er in de kas zit van de VVE  (bankafschrift vragen als bewijs)
 3. Vraag de notulen op van de VVE zodat u weet wat er speelt ( vooral onderhoud issues)
 4. Is de fundering helemaal of gedeeltelijk vernieuwd(vraag bewijzen zoals bouwtekeningen)
 5. Is het dak helemaal of gedeeltelijk vernieuwd (vraag de factuur van de dakdekker)
 6. Wanneer is het schilderwerk van de voor en achtergevel voor het laatst uitgevoerd (factuur vragen)
 7. Zijn er of waren vochtproblemen in  de kruipruimte, kelder of souterrain
 8. Hoe oud is de cv ketel en wanneer heeft deze voor het laatst een service beurt gehad ?
 9. Wat is de maandelijkse bijdrage aan de VVE ?
 10. Worden er appartementen onderverhuurd. Is er illegale short stay (overlast)
 11. Wie woont er boven of onder u ?( i.v.m. eventuele geluidoverlast zoals een muzikant)
 12. Wanneer zijn de gevels voor het  voor het laatst gevoegd ? (factuur)
 13. Zijn er problemen of issues met de houten balkons ? (constructie)
 14. Zijn er lekkages op dit moment (zoals lekkages van badkamers of dak)
 15. Is het pand gesplitst en zo ja wanneer – welk jaar ?
 16. Is er een dakterras zo ja is deze legaal (met bouwvergunning)
 17. Als er een uitbouw of uitbouw is geplaatst is deze legaal (vraag de bouwtekeningen op)
 18. Zijn er muur doorbraken gemaakt en zijn deze legaal (vraag de bouwtekeningen op )
 19. Zijn er rookmelders in het appartement en trappenhuis ?
 20. Is de elektrische installatie gekeurd (is er certificaat van goedkeuring)
 21. Zijn de gasleidingen getest op lekkage, dit heet een perstest ?
 22. Wie is de aannemer die het huis verbouwd heeft .( i.v.m. garantie )
 23. Is het huis verbouwd door Oost Europeanen ? 
 24. Waren de elektricien en loodgieter erkend en in het bezit van de juiste papieren
 25. Vraag naar een NEN 2580 meetrapport met zodat u exact weet hoe groot het huis is (vierkante meters)
 26. Is de dakopbouw of dakkapel legaal geplaatst ( vraag de bouwtekeningen op )
 27. Is het dak geïsoleerd ?
 28. Is de kruipruimte geïsoleerd ?
 29. Is de gevel geïsoleerd ?
 30. Hoe oud zijn de kozijnen, ramen en deuren ? Is of was er sprake van houtrot ?
 31. Wat is het bouwjaar van het huis? 
Wat is een MJOP

Wat is een MJOP

Met een MJOP wordt bepaald welke bouwkundige onderdelen van een gebouw als eerste onderhoud nodig hebben en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor het opstellen van een MJOP is een grondig uitgevoerde inspectie van het gehele gebouw noodzakelijk. Met deze inspectie krijgt u als Vve een duidelijk beeld over de te verwachten kosten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Ik ben gespecialiseerd in het maken van MJOP speciaal voor vereniging van eigenaren in Amsterdam. Bel 020-7736842

 

Wat is een meerjarenonderhoudsplan

Wat is een meerjarenonderhoudsplan

Met een meerjarenonderhoudsplan wordt bepaald welke bouwkundige onderdelen van een gebouw als eerste onderhoud nodig hebben en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is een grondig uitgevoerde inspectie van het gehele gebouw noodzakelijk. Met deze inspectie krijgt u als Vve een duidelijk beeld over de te verwachten kosten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Ik ben gespecialiseerd in het maken van een meerjarenonderhoudsplan speciaal voor vereniging van eigenaren in Amsterdam. Bel 020-7736842

 

Bouwkundige Checklist

Bouwkundige Checklist

 1. Zitten er meetbouten op het huis, is er iets bekend over de funderingscode (vraag bewijzen)?
 2. Hoeveel geld zit er in de kas zit van de VVE  (bankafschrift vragen als bewijs)?
 3. Vraag de notulen op van de VVE zodat u weet wat er speelt ( vooral onderhoud issues)?
 4. Is de fundering helemaal of gedeeltelijk vernieuwd(vraag bewijzen zoals bouwtekeningen)?
 5. Is het dak helemaal of gedeeltelijk vernieuwd (vraag de factuur van de dakdekker)?
 6. Wanneer is het schilderwerk van de voor en achtergevel voor het laatst uitgevoerd (factuur vragen)?
 7. Zijn er of waren vochtproblemen in  de kruipruimte, kelder of souterrain?
 8. Hoe oud is de cv ketel en wanneer heeft deze voor het laatst een service beurt gehad ?
 9. Wat is de maandelijkse bijdrage aan de VVE?
 10. Worden er appartementen onderverhuurd. Is er illegale short stay (overlast)?
 11. Wie woont er boven of onder u ?( i.v.m. eventuele geluidoverlast zoals een muzikant)
 12. Wanneer zijn de gevels voor het voor het laatst gevoegd? (factuur)
 13. Zijn er problemen of issues met de houten balkons? (constructie)
 14. Zijn er lekkages op dit moment (zoals lekkages van badkamers of dak)?
 15. Is het pand gesplitst en zo ja wanneer – welk jaar?
 16. Is er een dakterras zo ja is deze legaal (met bouwvergunning)?
 17. Als er een uitbouw of uitbouw is geplaatst is deze legaal (vraag de bouwtekeningen op)?
 18. Zijn er muur doorbraken gemaakt en zijn deze legaal (vraag de bouwtekeningen op)?
 19. Zijn er rookmelders in het appartement en trappenhuis?
 20. Is de elektrische installatie gekeurd (is er certificaat van goedkeuring)?
 21. Zijn de gasleidingen getest op lekkage, dit heet een perstest?
 22. Wie is de aannemer die het huis gebouwd heeft .( i.v.m. garantie )?
 23. Waren de elektricien en loodgieter erkend en in het bezit van de juiste papieren?
 24. Vraag naar een NEN 2580 meetrapport met zodat u exact weet hoe groot het huis is?
 25. Is de dakopbouw of dakkapel legaal geplaatst ( vraag de bouwtekeningen op )?
 26. Is het dak geïsoleerd?
 27. Is de kruipruimte geïsoleerd?
 28. Is de gevel geïsoleerd?
 29. Hoe oud zijn de kozijnen, ramen en deuren ? Is of was er sprake van houtrot?
Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoe herken je funderingsproblemen ?

– Flinke scheefstand van de woning.

– Verzakkingen en scheuren in de buitgevels

– Scheuren in dragende binnenmuren en in de niet dragende muren

– Scheve vloeren

– Ramen en deuren die klemmen of vervormen

– Een kelder die lek is, scheuren of breuken in de keldervloer

Besef dat ernst van funderingsproblemen door zowel de makelaar als de verkoper van een huis vaker verdoezeld worden dan u denkt. Ik werk niet voor makelaars zodat u verzekert bent van een onafhankelijk advies. Een nieuwe fundering kost minimaal 100.000 euro
Kies daarom voor een onafhankelijk funderingsspecialist uit Amsterdam die maar 1 belang dient en dat is uw belang.

Laat u geen bouwkundige handlanger aansmeren door de makelaar, vermijd dit ten allen tijde.

Bel Fred Tokkie 020-7736842

 

Wat kost een NWWI taxatie rapport?

Een NWWI taxatie / taxatierapport kost € 350,- inclusief btw en andere kosten.In dit ‘all-in’ tarief zit dus ook de NWWI bijdrage van € 53,85 euro. De taxateur draagt deze bijdrage af aan het NWWI, en met dit bedrag houdt het NWWI de kwaliteit van de taxatierapporten op peil.

Kenmerken van onze NWWI taxatie service:

 • Alleen NWWI taxateurs
 • In elke regio in Nederland een of meerdere NWWI taxateurs beschikbaar
 • Vast taxatie tarief van € 350,- inclusief btw en andere kosten (behalve eventuele extra bodeminformatie).
 • Snelle opvolging van uw taxatie aanvraag
 • Direct contact met de NWWI taxateur zelf !

Wat kost een taxatie rapport?

Een standaard taxatie rapport kost 299 euro en een gevalideerd NWWI taxatie rapport kost 349
 
Combineer de bouwkundige keuring met een taxatie en wij bieden u 50 euro korting aan en het scheelt u nog eens tijd ook.
Wilt u gaan verbouwen en heeft u een taxatie rapport nodig na verbouwing dan kunnen wij u precies vertellen welke bouwkundige ingrepen en verbeteringen waarde verhogend zijn zodat u meer geld kunt lenen.
Het bouwkundig rapport deel ik altijd met de taxateur zodat deze maximaal geïnformeerd is over de bouwkundige staat.
 
Bel voor een Taxatie uitgevoerd door een erkende register taxateur
020-7736842
 

Wat wordt er gecheckt bij een bouwkundige keuring?

De volgende dingen worden tijdens de bouwkundige keuring gecheckt:

 1. Staat van fundering, kruipruimte en vloeren
 2. Staat van riolering, ventilatie, leidingen in de kruipruimte
 3. Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien: dit zijn draagconstructies in de muur op plekken waar de muur onderbroken is, bijvoorbeeld boven een raam of deur
 4. Opmeten van de vochtgraad. Is er sprake van houtrot en doorslaand- en/of optrekkend vocht
 5. Staat en toestand van dak, dakpannen, dakbeschot, dakgoten, zink en de schoorsteen. Hoelang gaan de dakbedekking en -constructie nog mee?
 6. Staat en toestand van balkon en/of dakterras
 7. Staat van puien, kozijnen, ramen en deuren
 8. Technische staat van de cv-installatie (op het oog)
 9. Technische staat van de elektrische installatie (op het oog)
 10. Staat van onderhoud van de keuken (op het oog)
 11. Staat van onderhoud van het toilet, badkamer en eventuele overige sanitaire groepen (op het oog)
 12. Staat van schuren, garages en opstallen die bij het huis horen
 13. Vaststellen van aanwezigheid van loden waterleiding en/of risico
  op koolmonoxide
Wat levert een bouwkundige keuring op?

Wat levert een bouwkundige keuring op?

Inzicht in onderhoudskosten
Goed weten wat je koopt is waardevol. Maar als koper is het vooral interessant om te weten welke kosten je te wachten staan om de gebreken te verhelpen. En op welke termijn de reparaties nodig zijn natuurlijk.
Gaat het je nu meteen geld kosten, of kun je de verbouwingen spreiden over een paar jaar en in de tussentijd geld sparen?
Bescherming tegen een miskoop
Onthult de keuring gebreken en komen de reparatiekosten boven het afgesproken bedrag uit? Dan kun je afzien van de koop. Uit onderzoek van is gebleken dat 18% van de koopcontracten wordt ontbonden als de bouwkundige keuring gebreken onthult.
Zekerheid
Behalve weten of en voor hoeveel geld je de woning wilt kopen, verklein je met een bouwkundige keuring de kans dat je na je verhuizing voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren /

Bouwkundige keuring voor verkoop
Wil je jouw huis te koop zetten? Dan kun je een bouwkundige keuring laten uitvoeren, om geïnteresseerde kopers te bewijzen dat het huis in goede staat verkeert. Komen er gebreken aan het licht? Dan kun je die alvast herstellen om je huis aantrekkelijker te maken voor de verkoop.
Bouwkundige keuring voor aankoop
Heb je serieuze interesse in een huis, maar wil je pas beslissen om het te kopen als je weet wat de bouwtechnische staat is? Dan kun je de bouwkundige keuring laten doen als je in onderhandeling
bent met de verkoper over de prijs. Bedenk wel dat je het risico loopt te betalen voor de bouwkundige keuring, maar de verkoper het huis daarna toch aan iemand anders verkoopt, die een hoger bod doet.
Het is ook een optie om de uitkomst van de bouwkundige keuring op te nemen als ontbindende voorwaarde in het koopcontract.
De bouwkundige keuring laat je dan dus pas uitvoeren nadat je het voorlopig koopcontract hebt getekend. Dat doe je als je het met de verkoper eens bent geworden over de prijs voor het huis, maar je nog van de koop af wilt kunnen zien als blijkt dat het een bouwval is. In dat geval neem je de ontbindende voorwaarde op dat de koop alleen doorgaat indien de bouwkundige keuring geen grote gebreken onthult.

Wat is optrekkend vocht?

Wat is optrekkend vocht?

Optrekkend vocht is grond- en regenwater dat optrekt in de fundering en het metselwerk. Dit komt veel voor in wanden van metselwerk van oudere gebouwen en woningen. Hierdoor worden de muren aan de binnenkant van een gebouw nat. Optrekkend vocht is meestal te vinden bij wanden die in verbinding staan met de gemetselde fundering. Kenmerkend voor optrekkend vocht is dat het in de loop van de jaren ontstaat en verergert. Het vocht uit zich uiteindelijk door middel van schimmels, uitbloeiingen en vochtplekken. Naast de zichtbare uitingen leidt optrekkend vocht ook tot een muffe geur en relatieve hoge vochtigheid in de ruimte.

Besef dat veel vochtbestrijdingsbedrijven u een poot proberen uit te draaien. Ze bieden u een (gratis)vochtinspectie aan en daarna proberen ze u de oplossing aan te bieden waar ze flink aan verdienen.Ze geven u dus geen onafhankelijk advies want ze zijn erop uit om u een product aan te bieden waar ze veel geld aan kunnen verdienen.

Wilt u echt onafhankelijk geïnformeerd worden bel dan Fred Tokkie

020-7736842

Wat kost het plaatsen van meetbouten?

Het plaatsen van meetbouten kost ongeveer € 800 exclusief 21 % btw. Dit is een gemiddelde prijs. Het plaatsen van meetbouten is de meest effectieve en de meest betaalbare manier om de fundering van een huis te monitoren.

Wilt u meetbouten plaatsen neem dan contact op met Fred Tokkie 020-7736842 of bezoek onze WEBSITE

Wat kost een asbestinventarisatierapport?

Gemiddeld kost een asbestinventarisatie rapport 350 euro. Dit is een gemiddelde prijs.

Als je een huis gaat slopen is een asbestinventaris sati rapport verplicht, omdat de gemeente niet wilt dat mensen worden blootgesteld aan asbest, maar dat men ook wil voorkomen dat het asbest tussen het slooppuin verdwijnt.
Besef dat veel Asbestinventarisatie bureaus uit zijn op een vervolgopdracht, want daar zit het echte geld.
Laat dus alleen een Asbestinventarisatie uitvoeren en gaat dus niet in zee met hetzelfde bureau voor de asbestverwijdering

Vraag dus altijd meerdere offertes op, want de prijsverschillen zijn enorm. Asbestverwijdering is Big Business.

Prijsverschillen van € 1000 of meer zijn niet ongewoon, dus shoppen op het internet loont zeker.

Wat kost een sonderingsrapport?

Wat kost een sonderingsrapport?

Een sonderingsrapport kunt al krijgen vanaf 599 euro, maar de gemiddelde prijs ligt rond de 800 euro.
Bij een sondering bepalen we door middel van een sonde het draagvermogen van de grond. Dit is van belang als je wilt gaan (ver)bouwen, of als je schade hebt door bijvoorbeeld verzakking.

Met een sondeerwagen drukken we met een gewicht een staaf in de grond ,maar het kan ook uitgevoerd worden met draagbare apparatuur die wij in het huis plaatsen Terwijl we deze staaf (sonde) in de grond drukken meten we de weerstand. Hoe meer weerstand, des te groter het draagvermogen is van de grond. De weerstand tijdens de sondering geven we weer in een speciale grafiek: de sondeerstaat. In deze sondeerstaat kun je dan precies zien wat het draagvermogen op verschillende dieptes in de grond is. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe diep je moet heien, dan kun je in de grafiek aflezen op welke diepte de grond voldoende draagvermogen heeft.

Heeft u nog vragen bel Fred Tokkie 020-7736842

Wat kost een uitbouw ?

Afhankelijk van de uitvoering kosten uitbouw of aanbouw in Amsterdam gemiddeld € 35.000

Een uitbouw maken is vergunning vrij, maar besef dat dit niet betekent dat je hier niet aan het bouwbesluit hoeft te houden.
Een uitbouw in Amsterdam moet gefundeerd te worden op palen want anders zal deze op termijn verzakken.
Wil je een uitbouw laten maken dan heeft u de volgende zaken nodig;

 • Bouwtekeningen
 • Constructieberekeningen
 • Werktekeningen
 • Sonderingsrapport
 • Asbestinventarisatie
 • Sloopvergunning
 • Schoonsgrondverklaring

Bent u op zoek naar een ervaren bouwbegeleider bel dan Fred Tokkie 020-7736842

Wat kost funderingsherstel in Amsterdam ?

Wat kost funderingsherstel in Amsterdam ?

Funderingsherstel in Amsterdam kost ruim € 1000 per vierkante meter exclusief 21 % btw wat dus neerkomt op ongeveer € 1200 inclusief btw. Nadat de fundering vernieuwd is moet ook de hele begane grondetage opnieuw verbouwd worden en dit kost ook nog eens € 1000 exclusief 21% btw.
Besef dat de meeste aannemers in Amsterdam veel kosten verzwijgen om een opdracht te krijgen.
Laat u begeleiden en beschermen door een bouwkundig zwaargewicht zodat u vooraf precies weet wat het funderingsherstel u gaat kosten.
voorkom nare verrassingen.
Bel Fred Tokkie 020-7736842

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken in Amsterdam 

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken in Amsterdam. Besef goed dat de bedrijven die makelaars naar voren schuiven bij een bouwkundige keuring, de kruipruimte niet inspecteren en geen kennis hebben over Amsterdamse funderingen hebben.

 1. vochtproblemen en rotte balken  in de kruipruimte (zeer kostbaar)
 2. funderingsproblemen (zeer kostbaar)
 3. daklekkages
 4. houtrot in kozijnen, deuren en ramen
 5. slecht uitgevoerd schilderwerk
 6. onveilige elektrische installatie
 7. slecht leidingwerk zoals oude rioleringen van gietijzer
 8. constructieve gebreken bij balkons
 9. niet gefundeerde aanbouwen die verzakken
 10. brandveiligheid

Pas dus op voor de bouwkundige handlanger van de makelaars want dit kan u heel veel geld gaan kosten.

Wat is een Amsterdamse fundering ?

Een Amsterdamse fundering is een variant van een paalfundering, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dubbele rij houten palen. Deze palen worden verbonden via een verbindingsbalk tussen de paalkoppen (kesp). Hierop wordt het vloerhout bevestigd, waarop het metselwerk steunt. In het midden van fundering zit een verticale balk, het schuifhout, die de houten onderdelen en het metselwerk met elkaar verbindt.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van slechts één rij palen is er sprake van een Rotterdamse fundering.

Wat is de betekenis van de funderingscodes

Wat is de betekenis van de funderingscodes?

funderingcode 1: is goed, binnen 25 tot 40 jaar geen schade te verwachten

funderingscode 2: binnen 25 jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten

funderingscode 3: binnen 10 tot 15 jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten

funderingscode 4: is slecht binnen 0 tot 10 jaar noodzakelijk herstel te verwachten.

Vertrouw niet te veel op de funderingscode want dit een moment opname van de fundering, de fundering van een huis kan namelijk in een korte tijd ernstig verslechteren. Koop geen kat in de zak maar bel eerst Fred Tokkie want die is een echte Amsterdamse funderingsexpert die u kan behoeden voor een flinke financiële schade.

wat is de betekenis van de funderingscodes

funderingsonderzoek door Fred Tokkie

Wanneer laat je een bouwkundige vooropname uitvoeren?

Uw buren gaan groots verbouwen zoals het huis voorzien van een nieuwe fundering of kelder Vooral funderingswerkzaamheden kunnen veel schade aan uw huis en naastgelegen panden veroorzaken
Of er vinden in de buurt grootschalige bouwactiviteiten plaats en u verwacht daardoor schade aan uw pand. Dan is het raadzaam om een bouwkundige vooropname uit te laten voeren.

Laat u bijstaan door een bouwkundig zwaargewicht Bel Fred Tokkie 020-7736842.

Wat is een bouwkundige vooropname ?

Wat is een bouwkundige vooropname ?

De termen bouwkundige vooropname en nulmeting worden vaak door elkaar heen gebruikt maar er wordt hetzelfde bedoeld. Bouwkundige vooropname of nulmeting is niets anders dan het door middel van een bouwkundige opname, vastleggen van de bouwkundige staat en toestand van een pand.

Bel Fred Tokkie als u een bouwkundige vooropname of nulmeting nodig heeft in Amsterdam 020-7736842

Wat zijn meetbouten?

Wat zijn meetbouten?

In Amsterdam zie je veel meetbouten in de voorgevels. Deze meetbouten worden in 1 of meerdere bouwmuren geboord. Door middel van deze meetbouten kan je verzakkingen in de fundering van je huis opsporen.

Het monitoren oftewel het regelmatig (jaarlijks bijvoorbeeld( inmeten van de meetbouten geeft zeer nauwkeurig aan of de voorgevel of andere bouwmuren aan het verzakken zijn of niet. En vooral hoeveel millimeter per jaar.

Meetbout gegevens van de gemeente Amsterdam zijn openbaar en zijn gewoon te vinden op het internet. Dit is een Exel waar je kunt zoeken op straat en huisnummer, het is vaak geordend per stadsdeel. Op deze manier kom je er misschien achter dat er misschien ook meetbouten zijn geplaatst op een huis dat je wilt kopen.

Dit is natuurlijk niet erg positief want het betekent dat de fundering van dit huis om 1 of andere reden verdacht is, hetgeen natuurlijk niet direct betekent dat de fundering er ook slecht is aan toe is. Een uitzondering hierop zijn huizen die in de buurt staan van de Noord Zuidlijn want deze huizen worden preventief gemonitord.

Meetbouten die alleen in de voorgevel geplaatst zijn zegt niets over de algehele bouwkundige toestand van de fundering van een huis.

Makelaars overhandigen mij nog wel eens een uitdraai van het meetbouten rapport. Vaak zijn oude gegevens en dus geen RECENTE gegevens.

Daar heb je dus HELEMAAL NIETS aan want een houten paal fundering kan snel slechter worden. Oude gegevens zijn dus absoluut onbetrouwbaar om daar de conclusie uit te trekken dat de fundering goed is.

Heeft u een onafhankelijk advies nodig ? Neem contact op met Fred Tokkie 020-7736842

 

 

Dakinspectie

Dakinspectie Amsterdam

Veel daken in Amsterdam zijn er slechter aan toe dan u denkt. U koopt natuurlijk niet alleen de binnenkant van een huis maar u wordt ook mede eigenaar van het dak.

Wat gebeurt er als er nauwelijks geld in de kas van de VVE zit ?Iets wat de verkopend  makelaar u niet altijd vanzelf verteld, maar ik hem wel altijd vraag. Als er weinig of geen geld in kas zit wordt u dus direct financieel getroffen als blijkt na de koop dat het hele dak vernieuwd moet worden. U mag dus mee gaan betalen of u wilt of niet. Daarom is het zo belangrijk om eendakinpspectie uit te voeren zodat u weet wat u koopt.

Er zijn vele keurmeesters die een dak niet op durven en dit is dus een gemiste kans die u veel financiële schade kan berokkenen. Ik ga ook in moeilijker situaties het dak op, uiteraard vermijd ik gevaarlijke situaties, maar ik laat me niet snel afschrikken. Mijn taak is namelijk het huis wat u koopt zo grondig mogelijk te inspecteren. Het is belangrijk dat u ver van te voren aan de makelaar vraagt  dat de keurmeester het dak wil inspecteren en dat hij regelt dat ik het dak op kan.  Doet u een impulsieve last minute aankoop zonder bouwkundige keuring van het dak dan weet u alvast dat u een groot financieel risico neemt. Een andere goede tip bij de aankoop van een huis is het opvragen van de notulen van de VVE want hierdoor komt u erachter wat er allemaal speelt in de VVE en komt u erachter wat er aan onderhoud is gedaan maar ook welke bouwkundige problemen er zijn of spelen.

Huizen die gesplitst zijn dienen te voldoen aan 15 jaar onderhoudsvrij. Dit is een eis die de gemeente Amsterdam stelt aan iedereen die een pand splitst en de appartementen wil gaan verkopen. Aangezien ik al vele jaren huizen keur in Amsterdam en van alles meemaak kan ik u vertellen dat deze regel met handen en voeten geschonden wordt. En dat geldt zeker voor de kwaliteit van dak en balkons en schilder onderhoud. Als je een pand splitst wil je natuurlijk zoveel mogelijk winst maken, huisjesmelkers en snelle vastgoed boys schakelen vaak Oost-Europese bedrijfjes die een huis oplappen. Als u niet deskundig bent ziet u niet hoe er geprutst is en hoe slecht een huis is afgewerkt. Vele regels van goed vakmanschap worden geschonden. Dakpannen die met verkeerde specie zijn vastgezet en die er dus met een flinke wind van afwaaien, schoorstenen die niet vakkundig zijn herstelt, slechte reparaties aan het dak vanwege het ontbreken van vakmanschap. Gelooft u mij want ik kom echt heel veel prutswerk tegen. Het is dus vooral  korte termijn denken en snel geld verdienen door de vastgoedboys. Pas  na de verkoop begint het gelazer met het dak.  De snelle vastgoed handelaar is nu niet meer thuis. De kosten en ellende zijn voor uw rekening. Kies voor zekerheid en laat u ondersteunen door een keurmeester met een enorme bouwkundige ervaring die er alles aan doet om u te beschermen tegen een MISKOOP en onnodige kosten achteraf.

meer informatie op www.bouwkundige-keuring-amsterdam.com

Fred Tokkie

Fred Tokkie

Wat is een Sondering ?

Met een sondering kan je exact bepalen hoe diep de funderingspalen geslagen moet worden om een gebouw te kunnen dragen.

Op sommige plekken in Amsterdam komt het voor dat de stalen funderingspalen soms 26 diep of meer geslagen moeten worden maar op andere plekken maar 12 meter.
Met een sonderingsrapport weet de aannemer die het funderingsherstel uitvoert exact hoe diep de palen de grond in moeten, of hoe diep bijvoorbeeld de schroefpalen geplaatst moeten worden. Dit is niet alleen van belang om het werk bouwkundig goed uit te voeren maar ook belangrijk voor uw begroting. Want hoe dieper de funderingspalen de grond in geslagen worden des te duurder het wordt. Een heibedrijf rekent per meter diepte per paal.
Het sonderingsrapport, de bouwtekeningen, de constructie berekeningen en nog een aantal andere stukken dienen opgestuurd te worden aan de dienst bouw en woning toezicht Dit is allemaal nodig om een bouwvergunning/omgevingsvergunning voor het funderingsherstel aan te vragen en te verkrijgen.
Heeft u advies nodig bel 020-7736842

Wat is een schoongrond verklaring ?

Voordat U met het funderingsherstel kunt beginnen is een van de voorwaarden  van de gemeente Amsterdam dat de grond die zich onder Uw huis bevindt wordt onderzocht op vervuiling. Veel grond in Amsterdam is ernstig vervuild  met o.a. zware metalen en mag om die reden niet in een gewone bouwpuin container gestort worden. Veel vervuilde grond wordt door een gecertificeerd transportbedrijf met een vrachtwagen opgehaald en onder toezicht verbrand

 
Een gecertificeerd bedrijf  neemt  grondmonsters/bodemmonsters en watermonsters  Als blijkt na onderzoek dat de grond ernstig vervuild is dan pakt de offerte voor het funderingsherstel een stuk duurder uit.
 
 
Heeft u advies nodig bel dan 020-7736842

Meetbouten – Wat zijn meetbouten ?

Alles wat u moet weten over meetbouten, helder uitgelegd door een echte funderingsexpert uit Amsterdam. Wij plaatsen meetbouten en zijn de goedkoopste van Amsterdam. Een pand rondom in de meetbouten vanaf 899 euro exclusief btw

In Amsterdam zie je veel meetbouten in de voorgevels. Deze meetbouten worden in 1 of meerdere bouwmuren geboord. Door middel van deze meetbouten kan je verzakkingen in de fundering van je huis opsporen. Een gespecialiseerd bedrijf meet met speciale apparatuur de meetbouten in.

Het monitoren of wel regelmatig inmeten van meetbouten geeft zeer nauwkeurig aan of de voorgevel of andere bouwmuren aan het verzakken zijn of niet. Er bestaat openbaar een register in Amsterdam waar alle data namelijk is in te zien, dit is een exell sheet. Je kunt zoeken op straat en huisnummer. Op deze manier kom je er misschien achter dat er misschien ook meetbouten zijn geplaatst op een huis dat je wilt kopen.

Dit is natuurlijk niet erg positief want het betekent dat de fundering van dit huis om 1 of andere reden verdacht is, hetgeen natuurlijk niet direct betekent dat de fundering er ook slecht is aan toe is.

Veel verkopers van huizen, zoals makelaars, project ontwikkelaars, gebruiken de meetbouten gegevens om aan te tonen dat hun fundering in orde is, maar besef wel als de meetbouten alleen in de voorgevel geplaatst dit zijn alleen maar een lokaal beeld geeft van de fundering. Meetbouten die alleen in de voorgevel geplaatst zijn zegt alleen maar iets over de fundering van de voorgevel en zegt niet direct iets over de totale fundering van het huis.

Heeft u behoefte aan een echte funderingsexpert uit Amsterdam die veel vragen kan beantwoorden twijfel dan niet te bellen. Een goed advies kan u veel geld en ellende besparen.