FAQ-Veelgestelde vragen

Alle vragen en antwoorden over bouwkundige keuringen.

Wat zijn direct noodzakelijke kosten

Wat zijn direct noodzakelijke kosten


Onder direct noodzakelijke kosten wordt verstaan; Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade of gebreken aan een woning die direct herstel nodig hebben om uitbreiding te voorkomen.

Betonrot is een goed voorbeeld van direct noodzakelijke kosten, uitstel betekend dat de schade aan het gebouw en de constructie alleen maar zullen toenemen en dat de constructie van het gebouw gevaarlijk aangetast kan raken.

 

Voorbeeld van de splitsingsakte

Burgerlijk Wetboek 5, titel 9. Appartementsrechten
Artikel 106
1 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op
de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten.
2 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is eveneens bevoegd zijn recht op een stuk grond te splitsen
in appartementsrechten.
3 Een appartementsrecht is op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vatbaar. Een
appartementseigenaar is tot deze ondersplitsing bevoegd, voor zover in de akte van splitsing niet
anders is bepaald.
4 Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn
betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het
gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden
gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde
gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de
bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun
inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
5 Onder appartementseigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht.
6 Onder gebouw wordt in deze titel mede verstaan een groep van gebouwen die in één splitsing zijn
betrokken.
7 Een erfpachter of opstaller is tot een splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na
verkregen toestemming van de grondeigenaar. Indien deze de vereiste toestemming kennelijk
zonder redelijke grond weigert of zich niet verklaart, kan de toestemming op verzoek van degene
die haar behoeft worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van
het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
Artikel 107
Een eigenaar, erfpachter of opstaller is ook bevoegd in verband met een door hem beoogde stichting
of gewijzigde inrichting van een gebouw zijn recht op het gebouw met toebehoren en de daarbij
behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. Ook in geval van zodanige
splitsing ontstaan de appartementsrechten op het tijdstip van inschrijving van de akte van splitsing.
Artikel 108
1 De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw
of de inrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in
overeenstemming met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde.
2 De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden wanneer een
op artikel 144 lid 1 onder c, d of h gegrond verzoek aanhangig is.
Artikel 109
1 De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van
die akte in de openbare registers.
2 Aan de minuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende de begrenzing
van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend gebruik in een
appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening dient te voldoen aan de eisen, krachtens de wet
bedoeld in artikel 16 lid 2 van Boek 3 voor de inschrijving daarvan te stellen.
3 Waar in de bepalingen van deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is hieronder de
tekening begrepen, tenzij uit de bepaling het tegendeel blijkt.
Artikel 110
1 Ondanks onbevoegdheid van degene die de splitsing heeft verricht, om over een daarin betrokken
registergoed te beschikken, is de splitsing geldig, indien zij is gevolgd door een geldige overdracht
van een appartementsrecht of vestiging van een beperkt recht op een appartementsrecht.
2 Een ongeldige splitsing wordt eveneens als geldig aangemerkt, wanneer een appartementsrecht is
verkregen door verjaring.
Artikel 111
De akte van splitsing moet inhouden:
a. de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond;
b. een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die
bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden
door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk dier
gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort;
c. de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de
appartementseigenaar;
d. een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig aangeduid
modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de akte moet worden
ingeschreven.
Artikel 112
1 Het reglement moet inhouden:
a. welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen;
b. een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het
voorafgaande jaar, en de door de appartementseigenaars te storten bijdragen;
c. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke
appartementseigenaars moet worden verzekerd;
e. de oprichting van een vereniging van eigenaars, die ten doel heeft het behartigen van
gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars, en de statuten van de vereniging.
2 De statuten van de vereniging van eigenaars moeten bevatten:
a. de naam van de vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft. De naam van de vereniging
moet aanvangen met de woorden: “Vereniging van Eigenaars”, hetzij voluit geschreven, hetzij
afgekort tot “V. v. E.”, en voorts melding maken van de ligging van het gebouw of de grond;
b. het doel van de vereniging;
c. een regeling omtrent door de appartementseigenaars periodiek, tenminste jaarlijks, aan de
vereniging verschuldigde bijdragen;
d. de wijze van bijeenroeping van de vergadering van eigenaars en de bepaling van het aantal
stemmen dat ieder der appartementseigenaars in de vergadering kan uitbrengen.
3 Het reglement kan een regeling inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde
appartementsrechten mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het reglement
omschreven vereniging of coöperatie, voor zover dit lidmaatschap in overeenstemming is met de
statuten van die vereniging of coöperatie.
4 Het reglement kan inhouden een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de
gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Een zodanige regeling
kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd is een appartementseigenaar of degene die
zijn rechten uitoefent, om nader in het reglement aangegeven gewichtige redenen het gebruik van
deze gedeelten te ontzeggen.
Artikel 113
1 De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte
van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke
grondslag die verhouding berust.
2 In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de
gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van
eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement
een andere verhouding is bepaald.
3 Indien de appartementseigenaars voor een in het vorige lid genoemde schuld jegens de
schuldeisers gezamenlijk aansprakelijk zijn en de verschuldigde prestatie deelbaar is, zijn zij ieder
verbonden voor een deel, in de verhouding bedoeld in het vorige lid.
4 Indien de appartementseigenaars voor een in lid 2 genoemde schuld gezamenlijk aansprakelijk
zijn, is de vereniging voor die schuld hoofdelijk verbonden.
5 Voor de schulden der vereniging zijn zij die appartementseigenaar waren ten tijde van het ontstaan
van de schuld, met de vereniging hoofdelijk verbonden, en wel, indien de prestatie deelbaar is, ieder
voor een deel in de verhouding bedoeld in lid 2.
Artikel 114
1 Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag of
een voorrecht op alle in de splitsing betrokken registergoederen, dan rust dit verband, beslag of
voorrecht van dat ogenblik af op elk der appartementsrechten voor de gehele schuld.
2 Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, een beslag of
een voorrecht op slechts een deel van de registergoederen, dan blijft de bevoegdheid tot uitwinning
van dit deel ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning wordt met betrekking tot dat deel de
splitsing beëindigd.
3 Een recht van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal of vruchtgebruik, dat op dat ogenblik van de
inschrijving van de akte van splitsing rust op de registergoederen of een deel daarvan, bestaat
daarna ongewijzigd voort.
Artikel 115
1 Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing wordt betrokken, wordt de canon of
retributie die daarna opeisbaar wordt, over de appartementsrechten verdeeld in een verhouding als
bedoeld in artikel 113 lid 2.
2 De vereniging van eigenaars is hoofdelijk verbonden voor de door een of meer
appartementseigenaars verschuldigde canon of retributie.
Artikel 116
1 Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing betrokken is, geldt ter aanvulling van de
artikelen 87 leden 2 en 3 en 88 het in de volgende leden bepaalde.
2 Opzegging van het recht wegens verzuim in de betaling van de canon of retributie kan slechts
geschieden, wanneer de gehele canon of retributie over twee achtereenvolgende jaren onbetaald is
gebleven.
3 Rust op een of meer appartementsrechten een beperkt recht of een beslag dan zijn artikel 87 lid 2,
tweede zin, en artikel 88 lid 2 mede van overeenkomstige toepassing met betrekking tot dit beperkte
recht of dit beslag.
4 Is het voor een appartementsrecht verschuldigde deel van de canon of retributie over de twee
achtereenvolgende jaren onbetaald gebleven, dan kan het appartementsrecht door de rechter op
vordering van de grondeigenaar aan deze worden toegewezen. De dagvaarding moet op straffe van
niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen worden betekend aan hen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger op het appartementsrecht in de openbare registers staan ingeschreven.
5 Door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij de toewijzing is uitgesproken,
gaat het appartementsrecht op de grondeigenaar over en gaan de daarop rustende beperkte rechten
en beslagen teniet. Deze inschrijving geschiedt niet, voordat het vonnis in kracht van gewijsde is
gegaan. Na deze inschrijving is de grondeigenaar verplicht de waarde die het appartementsrecht
heeft op het tijdstip van de inschrijving aan de gewezen appartementseigenaar te vergoeden, na
aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht van de gewezen appartementseigenaar te vorderen
heeft, de kosten daaronder begrepen.
6 In de akte van vestiging kan worden aangegeven op welke wijze de waarde als bedoeld in het
vorige lid zal worden bepaald.
7 Ieder beding dat ten nadele van een appartementseigenaar van dit artikel afwijkt, is nietig.
Artikel 117
1 Een appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed worden overgedragen, toegedeeld,
bezwaard en uitgewonnen.
2 Onverminderd het in artikel 114 lid 2 bepaalde kunnen goederen die in de splitsing betrokken zijn
niet geheel of voor een deel worden overgedragen, verdeeld, bezwaard of uitgewonnen.
3 Beëindiging van de splitsing met betrekking tot een gedeelte van de in de splitsing betrokken
registergoederen kan slechts geschieden door wijziging van de akte van splitsing.
4 In afwijking van lid 2 kunnen in de splitsing betrokken onroerende zaken door de gezamenlijke
appartementseigenaars belast worden met een erfdienstbaarheid.
Artikel 118
1 Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder
medewerking van de overige appartementseigenaars op het gedeelte van de onroerende zaken dat
bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een erfdienstbaarheid vestigen
ten behoeve van een ander gedeelte van die zaken of van een andere onroerende zaak.
2 Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder
medewerking van de overige appartementseigenaars de vestiging van een erfdienstbaarheid die
uitsluitend strekt ten behoeve van een gedeelte van de onroerende zaken dat bestemd is om als
afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, aannemen en van zodanige erfdienstbaarheid
afstand doen.
3 De in dit artikel bedoelde erfdienstbaarheden gaan teniet, wanneer de bevoegdheid tot uitsluitend
gebruik van het gedeelte dat met de erfdienstbaarheid is belast of ten behoeve waarvan de
erfdienstbaarheid is bedongen eindigt.
Artikel 118a
1 Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder
medewerking van de overige appartementseigenaars en beperkt gerechtigden op het gedeelte van de
onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een recht
van erfpacht en, behoudens voor zover het betreft in de splitsing betrokken gebouwen, werken en
beplantingen, een recht van opstal vestigen.
2 In de akte van vestiging van het recht wordt bepaald in hoeverre de gerechtigde naast de
appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het appartementsrecht
verschuldigde bijdragen.
3 Tenzij bij de vestiging van het recht van erfpacht anders wordt bepaald, wordt het aan een
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de
erfpachter. Tenzij bij de vestiging van het recht van opstal anders wordt bepaald, behoudt de
appartementseigenaar die een recht van opstal heeft gevestigd, het aan zijn appartementsrecht
verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars.
Artikel 119
1 Een appartementseigenaar mag zonder toestemming van de overige appartementseigenaars in een
gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, veranderingen
aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een
geoorloofde verandering wegneemt wordt hij enig eigenaar.
2 Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven.
Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het verschil voor
rekening van hem en zijn rechtsopvolgers.
3 Blijkt ten gevolge van een verandering de waarde van de in de splitsing betrokken goederen bij de
opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook al was de verandering
geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden ten laste van hem die de
verandering heeft aangebracht of zijn rechtsopvolger.
4 Bij het reglement kan van dit artikel worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van lid 2
wijzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.
Artikel 120
1 Onverminderd het in artikel 112 lid 4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte
dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een
ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekomende medegebruik van de gedeelten die
niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
2 Voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud zijn ook van toepassing op
degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement kunnen in het reglement op
de gebruiker van toepassing worden verklaard.
3 Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkomst
ingeschreven reglementsbepaling niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd. Weigert hij zijn
toestemming of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op verzoek van iedere
appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te
gelden.
4 Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtigden tot de goederen die in de splitsing waren
betrokken, verplicht een verhuur gestand te doen, mits de tijd van de verhuur in overeenstemming is
met het plaatselijk gebruik en de verhuur niet op ongewone, voor hen bezwarende voorwaarden is
geschied.
Artikel 121
1 In alle gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde handeling
met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden en,
in het geval van een beding als bedoeld in artikel 112 lid 4, met betrekking tot gedeelten die
bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden, medewerking of toestemming behoeft van
een of meer andere appartementseigenaars, van de vereniging van eigenaars of van haar organen, of
waarin de vereniging of haar organen voor het verrichten van zodanige handeling toestemming
behoeven van een of meer appartementseigenaars, kan die medewerking of toestemming op verzoek
van degeen die haar behoeft, worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de
rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
De machtiging kan worden verleend, indien de medewerking of toestemming zonder redelijke
grond wordt geweigerd of degene die haar moet geven zich niet verklaart.
2 Gaat de handeling met kosten gepaard, dan kan de kantonrechter op verzoek van een
appartementseigenaar of van de vereniging van eigenaars tevens bepalen in welke verhouding alle
of bepaalde appartementseigenaars of de vereniging van eigenaars in de kosten moeten bijdragen.
3 Betreft het de aanbrenging van een nieuw werk of nieuwe installatie, dan kan de kantonrechter
desverzocht ook een regeling vaststellen, bepalende dat en in welke verhouding de
appartementseigenaars van alle of bepaalde appartementsrechten de kosten van onderhoud van het
werk of de installatie in de toekomst zullen dragen.
Artikel 122
1 Overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht omvat, voor zover niet
anders is bepaald, mede de als appartementseigenaar verkregen rechten.
2 Na de overgang of toedeling moet de verkrijger onverwijld schriftelijk aan de vereniging van
eigenaars mededeling doen van zijn verkrijging.
3 Voor de ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het
voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de verkrijger en de
vroegere appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk.
4 In het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het vorige lid, alleen
de vroegere eigenaar of alleen de verkrijger aansprakelijk zal zijn. In het reglement kan ook worden
bepaald dat voor bepaalde bijdragen die later opeisbaar worden de vroegere appartementseigenaar
in plaats van de verkrijger verbonden zal zijn.
5 De notaris draagt zorg dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de
vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking tot de in lid 3
genoemde bijdragen waarvoor de verkrijger aansprakelijk zal zijn, een opgave inhoudt van hetgeen
de betrokken appartementseigenaar op de dag van de overdracht of toedeling aan de vereniging
schuldig is. De verkrijger is jegens de vereniging niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit
de opgave blijkt.
6 De verklaring houdt tevens een opgave in van de omvang van het reservefonds van de vereniging,
bedoeld in artikel 126 lid 1.
Artikel 123
1 In geval van vruchtgebruik van een appartementsrecht treedt de vruchtgebruiker in de plaats van
de appartementseigenaar ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de gezamenlijke schulden en de
aan de gezamenlijke appartementseigenaars en de vereniging van eigenaars verschuldigde
bijdragen. De vruchtgebruiker is echter bevoegd de door hem betaalde bedragen, voor zover zij niet
betrekking hebben op de gewone lasten en herstellingen, bij het einde van het vruchtgebruik van de
appartementseigenaar terug te vorderen.
2 Wanneer de appartementseigenaar schulden of bijdragen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, kan hij
van de vruchtgebruiker vorderen dat deze hem de betaalde bedragen, vermeerderd met de rente
vanaf de dag der betaling, teruggeeft voor zover zij op gewone lasten en herstellingen betrekking
hebben. Van de andere door de appartementseigenaar betaalde bedragen is de vruchtgebruiker
slechts de rente van de dag der betaling tot het einde van het vruchtgebruik verschuldigd.
3 Tenzij bij de instelling van het vruchtgebruik anders wordt bepaald wordt het aan een
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
4 Artikel 122 is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging, bij overdracht en bij het einde van
het vruchtgebruik van een appartementsrecht.
Afdeling 2. De vereniging van eigenaars
Artikel 124
1 De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon.
2 Titel 1 van Boek 2 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 6, 13 lid 2, 17, 18, 19 leden 1-3, lid
4, tweede zin, lid 6, tweede zin, en lid 7, 20, 21 en 22 en met inachtneming van de in de volgende
artikelen van de onderhavige titel aangegeven afwijkingen.
3 Titel 2 van Boek 2 is slechts van toepassing voor zover de onderhavige afdeling daarnaar verwijst.
Artikel 125
1 Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2 Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Wanneer een
lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege.
3 Artikel 40 lid 2 van Boek 2 is van toepassing.
Artikel 126
1 De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de
gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een
reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.
2 De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke
appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.
3 De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars
uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien en kan te
dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die
een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent.
Artikel 127
1 Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars. De besluiten
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten
niet anders bepalen.
2 Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars door de
vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Zowel de voorzitter als het bestuur van de
vereniging zijn bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
3 In geval van ondersplitsing komen de stemmen van de appartementseigenaar wiens recht is
gesplitst, toe aan de gerechtigden tot de door de ondersplitsing ontstane appartementsrechten. Deze
stemmen worden in de vergadering van eigenaars uitgebracht door het bestuur van de bij de
ondersplitsing opgerichte vereniging van eigenaars. De stemmen behoeven niet eensluidend te
worden uitgebracht. De gerechtigden tot de door de ondersplitsing ontstane appartementsrechten
zijn bevoegd de vergadering van eigenaars bij te wonen. Het bestuur, bedoeld in de tweede zin, is
bevoegd om in de vergadering het woord te voeren.
Artikel 128
1 De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de
gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement
daarover geen bepalingen bevat.
2 Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het
vorige lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet,
dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is
gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de
gebruiker komt te gelden.
Artikel 129
1 Voor de toepassing van artikel 14 van Boek 2 wordt de akte van splitsing gelijkgesteld met de
statuten.
2 Voor de toepassing van artikel 15 lid 1 onder c van Boek 2 geldt het reglement dat krachtens
artikel 111 onder d deel van de akte van splitsing uitmaakt, niet als een reglement.
Artikel 130
1 In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een
orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank
van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek
van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen.
2 Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de
verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen.
3 De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden bij name
opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld
binnen een maand na de dagtekening der eindbeschikking.
4 De rechter voor wie het verzoek aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen totdat op het
verzoek onherroepelijk is beslist.
Artikel 131
1 Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat
er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet
anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd.
2 Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars, al dan niet uit de leden, benoemd en kan te
allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Een veroordeling tot herstel van de
dienstbetrekking tussen de vereniging en een bestuurder kan door de rechter niet worden
uitgesproken.
3 Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der vereniging en
draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.
4 Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en kunnen
aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak worden gegeven. Deze
besluiten kunnen niet worden ingeroepen tegen de wederpartij, tenzij zij haar bekend waren of
behoorden te zijn.
Artikel 132
De appartementseigenaars en de gebruikers van de voor het gebruik als afzonderlijk geheel
bestemde gedeelten zijn verplicht een bestuurder en door hem aan te wijzen personen toegang tot
die gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur
noodzakelijk is.
Artikel 133
1 Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de
vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is
getroffen.
2 In gevallen waarin de vereniging of de gezamenlijke appartementseigenaars een belang hebben,
tegenstrijdig met dat van een bestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering van eigenaars bij
belet of ontstentenis van andere bestuurders eveneens in de plaats van het bestuur.
Artikel 134
1 Exploiten en kennisgevingen, gericht tot de gezamenlijke appartementseigenaars, kunnen aan de
persoon of de woonplaats van een bestuurder van de vereniging worden gedaan; zij behoeven dan
niet de namen en de woonplaatsen van de appartementseigenaars te bevatten.
2 De bestuurder deelt de appartementseigenaars onverwijld de inhoud van het exploit of de
kennisgeving mede.
Artikel 135
De artikelen 45 lid 4 en 48 van Boek 2 zijn van toepassing.
Afdeling 3. Rechten uit verzekeringsovereenkomsten
Artikel 136
1 Hij, die krachtens het reglement verplicht is het gebouw te doen verzekeren, vertegenwoordigt de
gezamenlijke appartementseigenaars bij de uitoefening van de rechten die uit de
verzekeringsovereenkomst voortvloeien, en voert voor hen het beheer over de ontvangen
verzekeringspenningen.
2 Zodra tot herstel is besloten, worden de verzekeringspenningen tot dit doel aangewend, met dien
verstande dat de verhouding van de waarde van de appartementsrechten na het herstel dezelfde
moet zijn als tevoren. Bij de berekening van die waarde mag echter geen rekening worden
gehouden met veranderingen die een appartementseigenaar in het gedeelte dat bestemd is om als
afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, heeft aangebracht, tenzij hij hiervan tijdig aan de
vereniging van eigenaars had kennis gegeven.
3 Herstel van schade aan gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt,
geschiedt zoveel mogelijk volgens de aanwijzingen van de appartementseigenaars die het aangaat.
4 Uitkering aan ieder der appartementseigenaars van het hem toekomende aandeel in de
assurantiepenningen geschiedt slechts:
a. indien na het herstel van de schade een overschot aanwezig blijkt te zijn;
b. indien drie maanden zijn verlopen nadat de vergadering van eigenaars heeft besloten van herstel
of verder herstel af te zien;
c. in geval van opheffing van de splitsing.
5 Van het bepaalde in dit artikel kan in het reglement worden afgeweken.
Artikel 138
Geschillen over herstel of de wijze van herstel beslist de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van de
meest gerede partij. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen een maand na de
dagtekening van de eindbeschikking.
Afdeling 4. Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing
Artikel 139
1 De akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars.
2 De wijziging kan ook met medewerking van het bestuur geschieden, indien het tot de wijziging
strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste
vier vijfden van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige
grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. De termijn voor oproeping tot de
vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen. Artikel 42 leden 1, eerste zin, 2, eerste zin, en 3 van
Boek 2 is van overeenkomstige toepassing.
3 Wijziging van de akte van splitsing behoeft de toestemming van hen die een beperkt recht op een
appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd alsmede, indien een recht van
erfpacht of opstal in de splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is toestemming nodig van
de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht door de wijziging wordt verkort.
4 Indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op het reglement, is de toestemming van de
beslagleggers niet nodig.
5 De wijziging geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van
die akte in de openbare registers. Indien de wijziging betrekking heeft op de begrenzing van
gedeelten van het gebouw of de grond die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt,
is artikel 109 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 140
1 Indien een of meer der in de leden 1 en 3 van het vorige artikel genoemden zich niet verklaren of
zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemming te verlenen, kan deze worden
vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement
waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
2 De machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer appartementseigenaars
aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt.
3 De machtiging kan ook op verzoek van twee appartementseigenaars, of op verzoek van een
appartementseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren worden verleend,
wanneer de wijziging uitsluitend strekt tot een verandering van de onderlinge begrenzing der
gedeelten die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, al dan niet gepaard
gaande met een verandering in de onderlinge verhouding van hun aandelen in de goederen die in de
splitsing zijn betrokken, of van hun bijdragen in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het
reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen.
4 Alle personen wier medewerking of toestemming ingevolge artikel 139 is vereist, worden bij
name opgeroepen om op een verzoek als in de vorige leden bedoeld te worden gehoord.
Artikel 140a
1 Op vordering van een appartementseigenaar die niet voor een overeenkomstig artikel 139 lid 2 bij
meerderheid van stemmen genomen besluit tot wijziging van de akte van splitsing heeft gestemd,
wordt het besluit bij rechterlijke uitspraak vernietigd.
2 De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van drie maanden, welke
termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het besluit door de vergadering
van eigenaars is genomen.
3 De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke
schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld.
Artikel 141
1 Bij gebreke van de in de artikelen 139 en 140 bedoelde toestemming of daarvoor in de plaats
tredende machtiging wordt de wijziging vernietigd bij rechterlijke uitspraak op vordering van
degeen wiens toestemming achterwege is gebleven.
2 De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van een jaar, welke termijn
begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop degeen die de vernietiging kan vorderen
kennis heeft genomen van de wijziging dan wel hem schriftelijk van die wijziging mededeling is
gedaan.
3 De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke
schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld.
Artikel 142
1 Beperkte rechten en beslagen, waarmee de appartementsrechten zijn belast, rusten na de wijziging
van de akte van splitsing op de gewijzigde appartementsrechten, tenzij de akte van wijziging anders
bepaalt.
2 Voorrechten blijven na de wijziging bestaan.
Artikel 143
1 De splitsing wordt van rechtswege opgeheven:
a. bij het eindigen van een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal, wanneer naast dit
recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn en de beëindiging niet gepaard
gaat met de vestiging van een nieuw recht van erfpacht of opstal van de appartementseigenaars op
dezelfde onroerende zaak;
b. door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing betrokken
kadastraal perceel in zijn geheel is onteigend, wanneer geen andere percelen in de splitsing
betrokken zijn.
2 In alle andere gevallen geschiedt de opheffing van de splitsing door een daartoe bestemde
notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De artikelen 139
leden 1 en 3, 140 leden 1, 2 en 4 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 144
1 Op verzoek van een persoon wiens medewerking of toestemming tot de wijziging van de akte van
splitsing of tot opheffing van de splitsing is vereist, kan de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, bevelen dat de akte
van splitsing wordt gewijzigd dan wel de splitsing wordt opgeheven:
a. wanneer de akte van splitsing niet voldoet aan de in de artikelen 111 en 112 gestelde vereisten;
b. wanneer uit de inrichting van de gedeelten van het gebouw of uit de inrichting of aanduiding van
de gedeelten van de grond die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, deze
bestemming niet blijkt;
c. wanneer de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de grond
niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de akte van splitsing;
d. in geval van splitsing met toepassing van artikel 107, wanneer de stichting of de gewijzigde
inrichting van het gebouw niet binnen een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de dag van de
inschrijving is voltooid;
e. wanneer een recht van erfpacht of opstal dat naast een of meer andere registergoederen in de
splitsing betrokken is, eindigt;
f. wanneer een deel der in de splitsing betrokken registergoederen is uitgewonnen, een gedeelte van
de kadastrale percelen is onteigend, of degene die de splitsing verricht heeft onbevoegd was over
een deel der in de splitsing betrokken registergoederen te beschikken;
g. wanneer het gebouw ernstig is beschadigd of geheel of gedeeltelijk is gesloopt, tenzij herstel
binnen redelijke tijd is te verwachten;
h. wanneer alle appartementseigenaars zich bij een overeenkomst tot de wijziging of opheffing
hebben verbonden.
2 Aan de toewijzing van het verzoek kan de rechter voorwaarden verbinden.
3 Artikel 140 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 145
1 De appartementseigenaars zijn verplicht aan een bevel als bedoeld in het vorige artikel uitvoering
te geven, zodra de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De in de artikelen 139 leden 1 en 3
en 143 lid 2 bedoelde toestemming is in dit geval niet vereist.
2 Indien de kantonrechter met toepassing van artikel 300 van Boek 3 een vertegenwoordiger heeft
aangewezen, stelt hij op verzoek van de meest gerede partij of ambtshalve diens salaris vast; het
salaris komt ten laste van de vertegenwoordigde.
Artikel 146
Beperkte rechten, beslagen en voorrechten op een appartementsrecht rusten na opheffing van de
splitsing op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in de goederen die in de splitsing
betrokken waren.
Artikel 147
1 De vereniging van eigenaars wordt door opheffing van de splitsing van rechtswege ontbonden.
2 De vereffening geschiedt met inachtneming van de volgende afwijkingen van de artikelen 23-24
van Boek 2.
3 De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de
ontbonden vereniging is overgebleven, over aan hen die bij de opheffing van de splitsing
appartementseigenaar waren, ieder voor een aandeel als bedoeld in artikel 113 lid 1.
4 De artikelen 23 lid 1, derde zin, en lid 4 en 23c, lid 1, van Boek 2 zijn niet van toepassing. De in
artikel 23b lid 4 van Boek 2 bedoelde nederlegging geschiedt binnen het arrondissement waar het
gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. In plaats van de in artikel 24, lid 2, van Boek 2
en artikel 995, eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
aangewezen rechter geldt als bevoegd diezelfde rechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of  het grootste gedeelte daarvan is gelegen

Wat wordt er gekeurd tijdens een bouwkundige keuring

Wat wordt er gekeurd tijdens een bouwkundige keuring

Wat wordt er gekeurd tijdens een bouwkundige keuring

 1. De dakpannen
 2. De nokvorsten
 3. De schoorsteen
 4. De dakgoot en hemelwaterafvoeren
 5. De dakkapellen indien aanwezig
 6. Het zinkwerk en bitumineuze dakbedekking
 7. Lood en loodslabben
 8. De boeidelen
 9. De houten gootbak
 10. De zinken deklijsten
 11. De voorgevel, achtergevel, zijgevels
 12. De bakstenen
 13. Het voegwerk
 14. Het pleisterwerk
 15. De ramen
 16. De kozijnen
 17. Het glas
 18. De binnen deuren en buiten deuren
 19. Deurbeslag
 20. De Badkamer
 21. Tegelwerk badkamer
 22. Voegwerk badkamer
 23. Siliconenkit badkamer
 24. Aarding van de badkamer
 25. Ventilatie badkamer
 26. Sanitair badkamer
 27. Dakconstructie
 28. Spanten
 29. Gordingen
 30. Nokbalk
 31. Isolatie dak
 32. Lekkages van het da
 33. Vochtmeting lekkages
 34. Vloerconstructie
 35. Balkconstructie
 36. Staal constructie
 37. Kruipruimte
 38. Staal constructie kruipruimte
 39. Vloerconstructie in kruipruimte
 40. Broodjesvloer kruipruimte
 41. Kwaaitaalvloer
 42. Betonrot in kruipruimte
 43. Riolering in Kruipruimte
 44. Asbest in kruipruimte
 45. Ventilatie kruipruimte
 46. Houtworm in de kruipruimte
 47. Huiszwam in de kruipruimte
 48. Optrekkend vocht in de kruipruimte
 49. Houtrot in de kruipruimte
 50. Lekkages in de kruipruimte
 51. Balkon constructie
 52. Houten constructie balkon
 53. Vloerconstructie beton
 54. Hekwerk balkon constructie en veiligheid
 55. Draagconstructie balkon
 56. Staalconstructie balkon
 57. Betonrot balkon
 58. Cv-installatie
 59. Bouwjaar cv ketel en of deze elk jaar een servicebeurt heeft gehad (stickers op ketel)
 60. Rookgasafvoer
 61. Zuurstof toevoer
 62. Aanwezigheid koolmonoxide melder (moet een goedgekeurde rookmelder zijn)
 63. aanvoer en retour Leidingen van cv installatie
 64. Lekkages cv ketel en radiatoren
 65. Radiatoren
 66. Vloerverwarming
 67. Vloerverwarming unit
 68. Pomp vloerverwarming
 69. Inlaatcombinatie
 70. Overdruk ventiel
 71. Thermostaat
 72. Elektrische installatie
 73. Groepenkast
 74. Zekeringen
 75. Aardlekschakelaar
 76. Aarding
 77. Aarding
 78. Veiligheidsaarding
 79. Groepenkaart
 80. Stopcontacten
 81. Leidingen
 82. Veiligheid
 83. Brandveiligheid
 84. Plafonds
 85. Brandbare materialen
 86. Giftige brandbare materialen
 87. Aanwezigheid rookmelders (moet een goedgekeurde rookmelder zijn)
 88. Inbraakbestendigheid + hang en sluitwerk
 89. Buiten schilderwerk
 90. Binnen schilderwerk
 91. Keuken
 92. Toilet
 93. Tegelvloeren
 94. Houten vloeren
 95. Aanbouw
 96. De fundering van de aanbouw of uitbouw
 97. Vochtmetingen
 98. Vochtplekken, schimmel
 99. Algehele bouwkundige staat

Kies ook voor de meest complete bouwkundige keuring. Met 30 jaar ervaring steek ik met kop en schouders uit boven de meeste bouwkundige. Neem geen risico bij het kopen van een huis.

Bel Fred 06-29563190

Deze vragen moet je zeker stellen aan de makelaar

Deze vragen moet je zeker stellen aan de makelaar

De 30 belangrijkste vragen die u schriftelijk moet stellen aan de makelaar of verkoper van het huis

 
 1. Zitten er meetbouten op het huis, is er iets bekend over de funderingscode (vraag bewijzen)
 2. Hoeveel geld zit er in de kas zit van de VVE  (bankafschrift vragen als bewijs)
 3. Vraag de notulen op van de VVE zodat u weet wat er speelt ( vooral onderhoud issues)
 4. Is de fundering helemaal of gedeeltelijk vernieuwd(vraag bewijzen zoals bouwtekeningen)
 5. Is het dak helemaal of gedeeltelijk vernieuwd (vraag de factuur van de dakdekker)
 6. Wanneer is het schilderwerk van de voor en achtergevel voor het laatst uitgevoerd (factuur vragen)
 7. Zijn er of waren vochtproblemen in  de kruipruimte, kelder of souterrain
 8. Hoe oud is de cv ketel en wanneer heeft deze voor het laatst een service beurt gehad ?
 9. Wat is de maandelijkse bijdrage aan de VVE ?
 10. Worden er appartementen onderverhuurd. Is er illegale short stay (overlast)
 11. Wie woont er boven of onder u ?( i.v.m. eventuele geluidoverlast zoals een muzikant)
 12. Wanneer zijn de gevels voor het  voor het laatst gevoegd ? (factuur)
 13. Zijn er problemen of issues met de houten balkons ? (constructie)
 14. Zijn er lekkages op dit moment (zoals lekkages van badkamers of dak)
 15. Is het pand gesplitst en zo ja wanneer – welk jaar ?
 16. Is er een dakterras zo ja is deze legaal (met bouwvergunning)
 17. Als er een uitbouw of uitbouw is geplaatst is deze legaal (vraag de bouwtekeningen op)
 18. Zijn er muur doorbraken gemaakt en zijn deze legaal (vraag de bouwtekeningen op )
 19. Zijn er rookmelders in het appartement en trappenhuis ?
 20. Is de elektrische installatie gekeurd (is er certificaat van goedkeuring)
 21. Zijn de gasleidingen getest op lekkage, dit heet een perstest ?
 22. Wie is de aannemer die het huis verbouwd heeft .( i.v.m. garantie )
 23. Is het huis verbouwd door Oost Europeanen ? 
 24. Waren de elektricien en loodgieter erkend en in het bezit van de juiste papieren
 25. Vraag naar een NEN 2580 meetrapport met zodat u exact weet hoe groot het huis is (vierkante meters)
 26. Is de dakopbouw of dakkapel legaal geplaatst ( vraag de bouwtekeningen op )
 27. Is het dak geïsoleerd ?
 28. Is de kruipruimte geïsoleerd ?
 29. Is de gevel geïsoleerd ?
 30. Hoe oud zijn de kozijnen, ramen en deuren ? Is of was er sprake van houtrot ?
 31. Wat is het bouwjaar van het huis? 
Wat is een MJOP

Wat is een MJOP

Met een MJOP wordt bepaald welke bouwkundige onderdelen van een gebouw als eerste onderhoud nodig hebben en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor het opstellen van een MJOP is een grondig uitgevoerde inspectie van het gehele gebouw noodzakelijk. Met deze inspectie krijgt u als Vve een duidelijk beeld over de te verwachten kosten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Ik ben gespecialiseerd in het maken van MJOP speciaal voor vereniging van eigenaren in Amsterdam. Bel 020-7736842

 

Wat is een meerjarenonderhoudsplan

Wat is een meerjarenonderhoudsplan

Met een meerjarenonderhoudsplan wordt bepaald welke bouwkundige onderdelen van een gebouw als eerste onderhoud nodig hebben en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is een grondig uitgevoerde inspectie van het gehele gebouw noodzakelijk. Met deze inspectie krijgt u als Vve een duidelijk beeld over de te verwachten kosten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Ik ben gespecialiseerd in het maken van een meerjarenonderhoudsplan speciaal voor vereniging van eigenaren in Amsterdam. Bel 020-7736842

 

Eva van der Laan

Fred heeft ons ontzettend goed geholpen met de keuring van het huis wat wij willen kopen. Hij nam ruim de tijd en nam de moeite om ons te voorzien van allerlei verbouwtips en slimme kostenbesparende oplossingen. Fred, bedankt!
Eva van der Laan

Monumentale Keuring Amsterdam

Monumentale Keuring Amsterdam

Neen geen risico als u een monumentaal pand gaat kopen in Amsterdam. Ik heb meer dan 30 jaar bouwkundige ervaring en ik woon in Amsterdam Centrum en kan dus snel ter plaatse zijn om een bouwkundige keuring voor u uit te voeren. Kies voor een bouwkundige uit Amsterdam die al honderden rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten, herenhuizen en grachtenpanden heeft gekeurd. Ik werk niet voor Amsterdamse makelaars waardoor u verzekert bent van een bouwkundige die alleen uw belang dient.

Bel 020-7736842

 

Nulmeting Amsterdam

Nulmeting Amsterdam

Met een nulmeting kunt u zich als particuliere eigenaar van een huis beschermen tegen de kosten van schade welke veroorzaakt wordt door bouwwerkzaamheden in uw directe omgeving.

Alleen als u schade aan uw huis kunt aantonen kunt u de schade verhalen.

Met name als er funderingsherstel plaats vindt in een naastgelegen pand doet u er verstandig aan een nulmeting te laten uitvoeren. Laat dit altijd doen voordat de werkzaamheden beginnen. Laat uw huis nauwkeurig digitaal vastleggen want dit kan dienen als bewijslast tegen de aannemer die schade veroorzaakt heeft aan uw huis

voorkom rechtszaken en claims Bel Fred Tokkie 020-7736842

 

nulmeting Amsterdam
nulmeting Amsterdam
nulmeting Amsterdam
nulmeting Amsterdam

Bouwkundige Keuring Stolpboerderij

Wilt u een stolpboerderij of woonboerderij kopen in de Beemster, de Zaanstreek, West Friesland of Noord Holland  neem dan contact met mij op want ik ben gespecialiseerd in de bouwkundige keuring van stolpboerderijen.  Bel 06-29563190

 

Manou Boulogne

Fred Tokkie via het internet gevonden. Hij was goed bereikbaar en kon snel langskomen. Door wat heen en weer over de exacte tijd van de afspraak was hij er niet op de afgesproken tijd, maar na een belletje stond hij na tien minuutjes voor de deur. Huis helemaal doorgelopen met ons en duidelijk laten zien wat er wel en wat niet zo goed in orde was. Fred was heel eerlijk en duidelijk, heel fijn!

Manou Boulogne

Keuring droomhuis overslaan? Rot, schimmel en houtworm op de koop toe

Lekkende kelders, slechte daken, verrotte balkons en hele funderingen die vervangen moeten worden. Het zijn de nachtmerries van iedere huizenkoper in de stad, maar ze komen maar wat vaak uit, zegt bouwkundig keurder Fred Tokkie. Vaak nadat de koop al gesloten is.
Fred vertelt hoe hij steeds vaker bij mensen thuiskomt die hun nieuwe huis zonder bouwkundige keuring hebben gekocht. ‘Heb je net een prachtige keuken laten plaatsen of een hele dure eikenhouten vloer gelegd. Nou, dat kan er allemaal uit als blijkt dat er houtworm of zwam in je vloerbalken zit. Bij een appartement van 40 tot 60 vierkante meter heb je het al snel over 40.000 euro schade’, vertelt hij.

Foto: Fred Tokkie / Een vloer aangetast door huiszwam, een schimmel.

‘Hele vloer kon worden gesloopt’
Een tijdje geleden werd Fred gevraagd om bij een net gekocht huis in de Pijp te komen kijken. In het net gerenoveerde huis was iemand door de vloer gezakt. ‘Ik ging de kruipruimte in, dat was één groot drama. De riolering lag open, op de vloerbalken zat rot en zwam en in de bouwmuren zat optrekkend vocht. De hele vloer kon gesloopt worden.’ De kosten? Minimaal 25.000 euro.

Afgelopen maand was het opnieuw raak toen Fred een huis ging keuren in Oost. De eigenaren wilden graag een transparante verkoop en lieten hun huis daarom keuren. ‘De kruipruimte was een puinhoop. Roest op de stalen vloerbalken en houtworm in die van hout. Dan komt er opeens een enorm lijk uit de kast.’ En dat terwijl het huis drie jaar geleden -toen het stel het kocht- ook al gekeurd was. ‘Waarschijnlijk door een mannetje van de makelaar.

Foto: Huizendokter / Een vloerbalk aangetast door roest.

‘Onderop de stapel bij vraag om keuring’
Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis herkent de groeiende problemen door uitblijvende bouwkundige keuringen. ‘Het is niet dat kopers niet willen, maar wel dat de markt het niet toelaat. Vraag je om een bouwkundige keuring, dan kom je meteen onderop de stapel te liggen.’ Eigen Huis is niet blij met de ontwikkelingen, maar zegt dat er naast voorlichting niet veel aan te doen is.
Toch hebben Eigen Huis en Fred Tokkie een belangrijke tip voor de Amsterdamse huizenkoper: goed kijken naar de Vereniging van Eigenaren(VvE). Zit de VvE goed bij kas? Staat er onderhoud gepland? Is er in het verleden regelmatig onderhoud gepleegd?
‘Ellende onder de vloer’
Maar als het enigszins kan blijft een degelijke bouwkundige keuring toch het beste, zegt Fred. ‘Er zijn zoveel mensen in de stad die echt een kat in de zak kopen. Vaak komen ze er te laat achter omdat veel ellende onder de vloer zit.’

Fred Tokkie heeft de kruipruimte van deze woning geïnspecteerd

 

Bouwkundige Checklist

Bouwkundige Checklist

 1. Zitten er meetbouten op het huis, is er iets bekend over de funderingscode (vraag bewijzen)?
 2. Hoeveel geld zit er in de kas zit van de VVE  (bankafschrift vragen als bewijs)?
 3. Vraag de notulen op van de VVE zodat u weet wat er speelt ( vooral onderhoud issues)?
 4. Is de fundering helemaal of gedeeltelijk vernieuwd(vraag bewijzen zoals bouwtekeningen)?
 5. Is het dak helemaal of gedeeltelijk vernieuwd (vraag de factuur van de dakdekker)?
 6. Wanneer is het schilderwerk van de voor en achtergevel voor het laatst uitgevoerd (factuur vragen)?
 7. Zijn er of waren vochtproblemen in  de kruipruimte, kelder of souterrain?
 8. Hoe oud is de cv ketel en wanneer heeft deze voor het laatst een service beurt gehad ?
 9. Wat is de maandelijkse bijdrage aan de VVE?
 10. Worden er appartementen onderverhuurd. Is er illegale short stay (overlast)?
 11. Wie woont er boven of onder u ?( i.v.m. eventuele geluidoverlast zoals een muzikant)
 12. Wanneer zijn de gevels voor het voor het laatst gevoegd? (factuur)
 13. Zijn er problemen of issues met de houten balkons? (constructie)
 14. Zijn er lekkages op dit moment (zoals lekkages van badkamers of dak)?
 15. Is het pand gesplitst en zo ja wanneer – welk jaar?
 16. Is er een dakterras zo ja is deze legaal (met bouwvergunning)?
 17. Als er een uitbouw of uitbouw is geplaatst is deze legaal (vraag de bouwtekeningen op)?
 18. Zijn er muur doorbraken gemaakt en zijn deze legaal (vraag de bouwtekeningen op)?
 19. Zijn er rookmelders in het appartement en trappenhuis?
 20. Is de elektrische installatie gekeurd (is er certificaat van goedkeuring)?
 21. Zijn de gasleidingen getest op lekkage, dit heet een perstest?
 22. Wie is de aannemer die het huis gebouwd heeft .( i.v.m. garantie )?
 23. Waren de elektricien en loodgieter erkend en in het bezit van de juiste papieren?
 24. Vraag naar een NEN 2580 meetrapport met zodat u exact weet hoe groot het huis is?
 25. Is de dakopbouw of dakkapel legaal geplaatst ( vraag de bouwtekeningen op )?
 26. Is het dak geïsoleerd?
 27. Is de kruipruimte geïsoleerd?
 28. Is de gevel geïsoleerd?
 29. Hoe oud zijn de kozijnen, ramen en deuren ? Is of was er sprake van houtrot?
Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoe herken je funderingsproblemen ?

– Flinke scheefstand van de woning.

– Verzakkingen en scheuren in de buitgevels

– Scheuren in dragende binnenmuren en in de niet dragende muren

– Scheve vloeren

– Ramen en deuren die klemmen of vervormen

– Een kelder die lek is, scheuren of breuken in de keldervloer

Besef dat ernst van funderingsproblemen door zowel de makelaar als de verkoper van een huis vaker verdoezeld worden dan u denkt. Ik werk niet voor makelaars zodat u verzekert bent van een onafhankelijk advies. Een nieuwe fundering kost minimaal 100.000 euro
Kies daarom voor een onafhankelijk funderingsspecialist uit Amsterdam die maar 1 belang dient en dat is uw belang.

Laat u geen bouwkundige handlanger aansmeren door de makelaar, vermijd dit ten allen tijde.

Bel Fred Tokkie 020-7736842

 

Wat kost een NWWI taxatie rapport?

Een NWWI taxatie / taxatierapport kost € 350,- inclusief btw en andere kosten.In dit ‘all-in’ tarief zit dus ook de NWWI bijdrage van € 53,85 euro. De taxateur draagt deze bijdrage af aan het NWWI, en met dit bedrag houdt het NWWI de kwaliteit van de taxatierapporten op peil.

Kenmerken van onze NWWI taxatie service:

 • Alleen NWWI taxateurs
 • In elke regio in Nederland een of meerdere NWWI taxateurs beschikbaar
 • Vast taxatie tarief van € 350,- inclusief btw en andere kosten (behalve eventuele extra bodeminformatie).
 • Snelle opvolging van uw taxatie aanvraag
 • Direct contact met de NWWI taxateur zelf !

Wat kost een taxatie rapport?

Een standaard taxatie rapport kost 299 euro en een gevalideerd NWWI taxatie rapport kost 349
 
Combineer de bouwkundige keuring met een taxatie en wij bieden u 50 euro korting aan en het scheelt u nog eens tijd ook.
Wilt u gaan verbouwen en heeft u een taxatie rapport nodig na verbouwing dan kunnen wij u precies vertellen welke bouwkundige ingrepen en verbeteringen waarde verhogend zijn zodat u meer geld kunt lenen.
Het bouwkundig rapport deel ik altijd met de taxateur zodat deze maximaal geïnformeerd is over de bouwkundige staat.
 
Bel voor een Taxatie uitgevoerd door een erkende register taxateur
020-7736842
 

Wat wordt er gecheckt bij een bouwkundige keuring?

De volgende dingen worden tijdens de bouwkundige keuring gecheckt:

 1. Staat van fundering, kruipruimte en vloeren
 2. Staat van riolering, ventilatie, leidingen in de kruipruimte
 3. Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien: dit zijn draagconstructies in de muur op plekken waar de muur onderbroken is, bijvoorbeeld boven een raam of deur
 4. Opmeten van de vochtgraad. Is er sprake van houtrot en doorslaand- en/of optrekkend vocht
 5. Staat en toestand van dak, dakpannen, dakbeschot, dakgoten, zink en de schoorsteen. Hoelang gaan de dakbedekking en -constructie nog mee?
 6. Staat en toestand van balkon en/of dakterras
 7. Staat van puien, kozijnen, ramen en deuren
 8. Technische staat van de cv-installatie (op het oog)
 9. Technische staat van de elektrische installatie (op het oog)
 10. Staat van onderhoud van de keuken (op het oog)
 11. Staat van onderhoud van het toilet, badkamer en eventuele overige sanitaire groepen (op het oog)
 12. Staat van schuren, garages en opstallen die bij het huis horen
 13. Vaststellen van aanwezigheid van loden waterleiding en/of risico
  op koolmonoxide
Wat levert een bouwkundige keuring op?

Wat levert een bouwkundige keuring op?

Inzicht in onderhoudskosten
Goed weten wat je koopt is waardevol. Maar als koper is het vooral interessant om te weten welke kosten je te wachten staan om de gebreken te verhelpen. En op welke termijn de reparaties nodig zijn natuurlijk.
Gaat het je nu meteen geld kosten, of kun je de verbouwingen spreiden over een paar jaar en in de tussentijd geld sparen?
Bescherming tegen een miskoop
Onthult de keuring gebreken en komen de reparatiekosten boven het afgesproken bedrag uit? Dan kun je afzien van de koop. Uit onderzoek van is gebleken dat 18% van de koopcontracten wordt ontbonden als de bouwkundige keuring gebreken onthult.
Zekerheid
Behalve weten of en voor hoeveel geld je de woning wilt kopen, verklein je met een bouwkundige keuring de kans dat je na je verhuizing voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren /

Bouwkundige keuring voor verkoop
Wil je jouw huis te koop zetten? Dan kun je een bouwkundige keuring laten uitvoeren, om geïnteresseerde kopers te bewijzen dat het huis in goede staat verkeert. Komen er gebreken aan het licht? Dan kun je die alvast herstellen om je huis aantrekkelijker te maken voor de verkoop.
Bouwkundige keuring voor aankoop
Heb je serieuze interesse in een huis, maar wil je pas beslissen om het te kopen als je weet wat de bouwtechnische staat is? Dan kun je de bouwkundige keuring laten doen als je in onderhandeling
bent met de verkoper over de prijs. Bedenk wel dat je het risico loopt te betalen voor de bouwkundige keuring, maar de verkoper het huis daarna toch aan iemand anders verkoopt, die een hoger bod doet.
Het is ook een optie om de uitkomst van de bouwkundige keuring op te nemen als ontbindende voorwaarde in het koopcontract.
De bouwkundige keuring laat je dan dus pas uitvoeren nadat je het voorlopig koopcontract hebt getekend. Dat doe je als je het met de verkoper eens bent geworden over de prijs voor het huis, maar je nog van de koop af wilt kunnen zien als blijkt dat het een bouwval is. In dat geval neem je de ontbindende voorwaarde op dat de koop alleen doorgaat indien de bouwkundige keuring geen grote gebreken onthult.

Wat is optrekkend vocht?

Wat is optrekkend vocht?

Optrekkend vocht is grond- en regenwater dat optrekt in de fundering en het metselwerk. Dit komt veel voor in wanden van metselwerk van oudere gebouwen en woningen. Hierdoor worden de muren aan de binnenkant van een gebouw nat. Optrekkend vocht is meestal te vinden bij wanden die in verbinding staan met de gemetselde fundering. Kenmerkend voor optrekkend vocht is dat het in de loop van de jaren ontstaat en verergert. Het vocht uit zich uiteindelijk door middel van schimmels, uitbloeiingen en vochtplekken. Naast de zichtbare uitingen leidt optrekkend vocht ook tot een muffe geur en relatieve hoge vochtigheid in de ruimte.

Besef dat veel vochtbestrijdingsbedrijven u een poot proberen uit te draaien. Ze bieden u een (gratis)vochtinspectie aan en daarna proberen ze u de oplossing aan te bieden waar ze flink aan verdienen.Ze geven u dus geen onafhankelijk advies want ze zijn erop uit om u een product aan te bieden waar ze veel geld aan kunnen verdienen.

Wilt u echt onafhankelijk geïnformeerd worden bel dan Fred Tokkie

020-7736842

Wat kost het plaatsen van meetbouten?

Het plaatsen van meetbouten kost ongeveer € 800 exclusief 21 % btw. Dit is een gemiddelde prijs. Het plaatsen van meetbouten is de meest effectieve en de meest betaalbare manier om de fundering van een huis te monitoren.

Wilt u meetbouten plaatsen neem dan contact op met Fred Tokkie 020-7736842 of bezoek onze WEBSITE

Wat kost een asbestinventarisatierapport?

Gemiddeld kost een asbestinventarisatie rapport 350 euro. Dit is een gemiddelde prijs.

Als je een huis gaat slopen is een asbestinventaris sati rapport verplicht, omdat de gemeente niet wilt dat mensen worden blootgesteld aan asbest, maar dat men ook wil voorkomen dat het asbest tussen het slooppuin verdwijnt.
Besef dat veel Asbestinventarisatie bureaus uit zijn op een vervolgopdracht, want daar zit het echte geld.
Laat dus alleen een Asbestinventarisatie uitvoeren en gaat dus niet in zee met hetzelfde bureau voor de asbestverwijdering

Vraag dus altijd meerdere offertes op, want de prijsverschillen zijn enorm. Asbestverwijdering is Big Business.

Prijsverschillen van € 1000 of meer zijn niet ongewoon, dus shoppen op het internet loont zeker.

Wat kost een sonderingsrapport?

Wat kost een sonderingsrapport?

Een sonderingsrapport kunt al krijgen vanaf 599 euro, maar de gemiddelde prijs ligt rond de 800 euro.
Bij een sondering bepalen we door middel van een sonde het draagvermogen van de grond. Dit is van belang als je wilt gaan (ver)bouwen, of als je schade hebt door bijvoorbeeld verzakking.

Met een sondeerwagen drukken we met een gewicht een staaf in de grond ,maar het kan ook uitgevoerd worden met draagbare apparatuur die wij in het huis plaatsen Terwijl we deze staaf (sonde) in de grond drukken meten we de weerstand. Hoe meer weerstand, des te groter het draagvermogen is van de grond. De weerstand tijdens de sondering geven we weer in een speciale grafiek: de sondeerstaat. In deze sondeerstaat kun je dan precies zien wat het draagvermogen op verschillende dieptes in de grond is. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe diep je moet heien, dan kun je in de grafiek aflezen op welke diepte de grond voldoende draagvermogen heeft.

Heeft u nog vragen bel Fred Tokkie 020-7736842

Wat kost een uitbouw ?

Afhankelijk van de uitvoering kosten uitbouw of aanbouw in Amsterdam gemiddeld € 35.000

Een uitbouw maken is vergunning vrij, maar besef dat dit niet betekent dat je hier niet aan het bouwbesluit hoeft te houden.
Een uitbouw in Amsterdam moet gefundeerd te worden op palen want anders zal deze op termijn verzakken.
Wil je een uitbouw laten maken dan heeft u de volgende zaken nodig;

 • Bouwtekeningen
 • Constructieberekeningen
 • Werktekeningen
 • Sonderingsrapport
 • Asbestinventarisatie
 • Sloopvergunning
 • Schoonsgrondverklaring

Bent u op zoek naar een ervaren bouwbegeleider bel dan Fred Tokkie 020-7736842

Wat kost funderingsherstel in Amsterdam ?

Wat kost funderingsherstel in Amsterdam ?

Funderingsherstel in Amsterdam kost ruim € 1000 per vierkante meter exclusief 21 % btw wat dus neerkomt op ongeveer € 1200 inclusief btw. Nadat de fundering vernieuwd is moet ook de hele begane grondetage opnieuw verbouwd worden en dit kost ook nog eens € 1000 exclusief 21% btw.
Besef dat de meeste aannemers in Amsterdam veel kosten verzwijgen om een opdracht te krijgen.
Laat u begeleiden en beschermen door een bouwkundig zwaargewicht zodat u vooraf precies weet wat het funderingsherstel u gaat kosten.
voorkom nare verrassingen.
Bel Fred Tokkie 020-7736842

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken in Amsterdam 

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken in Amsterdam. Besef goed dat de bedrijven die makelaars naar voren schuiven bij een bouwkundige keuring, de kruipruimte niet inspecteren en geen kennis hebben over Amsterdamse funderingen hebben.

 1. vochtproblemen en rotte balken  in de kruipruimte (zeer kostbaar)
 2. funderingsproblemen (zeer kostbaar)
 3. daklekkages
 4. houtrot in kozijnen, deuren en ramen
 5. slecht uitgevoerd schilderwerk
 6. onveilige elektrische installatie
 7. slecht leidingwerk zoals oude rioleringen van gietijzer
 8. constructieve gebreken bij balkons
 9. niet gefundeerde aanbouwen die verzakken
 10. brandveiligheid

Pas dus op voor de bouwkundige handlanger van de makelaars want dit kan u heel veel geld gaan kosten.

Wat is een Amsterdamse fundering ?

Een Amsterdamse fundering is een variant van een paalfundering, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dubbele rij houten palen. Deze palen worden verbonden via een verbindingsbalk tussen de paalkoppen (kesp). Hierop wordt het vloerhout bevestigd, waarop het metselwerk steunt. In het midden van fundering zit een verticale balk, het schuifhout, die de houten onderdelen en het metselwerk met elkaar verbindt.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van slechts één rij palen is er sprake van een Rotterdamse fundering.

Wat is de betekenis van de funderingscodes

Wat is de betekenis van de funderingscodes?

funderingcode 1: is goed, binnen 25 tot 40 jaar geen schade te verwachten

funderingscode 2: binnen 25 jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten

funderingscode 3: binnen 10 tot 15 jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten

funderingscode 4: is slecht binnen 0 tot 10 jaar noodzakelijk herstel te verwachten.

Vertrouw niet te veel op de funderingscode want dit een moment opname van de fundering, de fundering van een huis kan namelijk in een korte tijd ernstig verslechteren. Koop geen kat in de zak maar bel eerst Fred Tokkie want die is een echte Amsterdamse funderingsexpert die u kan behoeden voor een flinke financiële schade.

funderingsonderzoek door Fred Tokkie

Wanneer laat je een bouwkundige vooropname uitvoeren?

Uw buren gaan groots verbouwen zoals het huis voorzien van een nieuwe fundering of kelder Vooral funderingswerkzaamheden kunnen veel schade aan uw huis en naastgelegen panden veroorzaken
Of er vinden in de buurt grootschalige bouwactiviteiten plaats en u verwacht daardoor schade aan uw pand. Dan is het raadzaam om een bouwkundige vooropname uit te laten voeren.

Laat u bijstaan door een bouwkundig zwaargewicht Bel Fred Tokkie 020-7736842.

Wat is een bouwkundige vooropname ?

Wat is een bouwkundige vooropname. De termen bouwkundige vooropname en nulmeting worden vaak door elkaar heen gebruikt maar er wordt hetzelfde bedoeld. Een bouwkundige vooropname is een  nulmeting en is niets anders dan het door middel van foto’s de bouwkundige staat van een huis of bedrijfspand zeer exact digitaal  vastleggen. De foto,s kunnen dienen als bewijslast als er schade ontstaat tijdens ingrijpende bouwkundige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld funderingsherstel. De ervaring leert dat de kans op schade groot is bij aangrenzende of nabijgelegen huizen. Voorkom hoge advocaten en rechtszaken en laat een nulmeting uitvoeren door een bouwkundig expert die woont en werkt in Amsterdam en de klappen van de zweep kent.

Bel mij als u een bouwkundige vooropname of nulmeting nodig heeft in Amsterdam 020-7736842

Met vriendelijke groet

Fred Tokkie

Hoe kies je een goede bouwkundig inspecteur?

Een rondje op internet leert dat er veel verschillende bouwkeuringen worden aangeboden tegen diverse (dump) tarieven. Lees vooral alle recensies goed door maar wees op u hoede voor NEP recensies. Want meerdere landelijke bureaus kopen recensies of schrijven ze zelf om op deze manier de indruk te wekken dat ze een hoge klant tevredenheid hebben. Op mijn website vind u uitsluitend recensies van echte mensen.

Bel Fred Tokkie een bouwkundig zwaargewicht met 30 jaar ervaring 020-7736842

Waarom een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring laat je uitvoeren als je het huis dat je wilt kopen wilt laten inspecteren op gebreken. Zo weet je als huizenkoper waar je aan toe bent. Zeker wanneer je een ouder huis op het oog hebt, is het verstandig om deze inspectie te laten doen. Het bouwkundig rapport geeft de bouwtechnische staat van de woning weer. Je kunt de gegevens uit het rapport bijvoorbeeld gebruiken bij onderhandelingen over de vraagprijs.
Kies voor maximale zekerheid !

Bel Fred Tokkie een bouwkundige zwaargewicht met 30 jaar ervaring 020-7736842

Wat is een bouwkundige keuring?

Wat is een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring heet officieel eigenlijk bouwtechnische keuring. De naam zegt het al: tijdens deze keuring wordt de bouwtechnische staat van de woning grondig geïnspecteerd. Tijdens een bouwkundige keuring wordt de bouwtechnische staat van een bestaande woning tot in detail nagelopen. De inspecteur checkt elke verdieping van het dak tot en met de kelder. Is er een schuur, een garage of een ander bijgebouw? Daar neemt hij dan ook een kijkje. De bouwkundige keuring is een visuele keuring: dat wil zeggen dat de inspecteur alles controleert wat met het blote oog te zien is. Vaak meet hij ook bepaalde dingen op, zoals de vochtgraad in de woning. Na de inspectie krijg jij het rapport bouwtechnische keuring. Hierin wordt de staat van het huis beschreven en als er gebreken zijn, staat er per gebrek aangegeven wanneer dit gerepareerd moet worden. Is het nodig dit direct aan te pakken, of kan dat ook later? Per gebrek wordt aangegeven wat de reparatie ongeveer gaat kosten. Kies voor maximale zekerheid !

Bel Fred Tokkie een bouwkundig zwaargewicht met 30 jaar ervaring 020-7736842

Wat zijn meetbouten?

Wat zijn meetbouten?

In Amsterdam zie je veel meetbouten in de voorgevels. Deze meetbouten worden in 1 of meerdere bouwmuren geboord. Door middel van deze meetbouten kan je verzakkingen in de fundering van je huis opsporen.

Het monitoren oftewel het regelmatig (jaarlijks bijvoorbeeld( inmeten van de meetbouten geeft zeer nauwkeurig aan of de voorgevel of andere bouwmuren aan het verzakken zijn of niet. En vooral hoeveel millimeter per jaar.

Meetbout gegevens van de gemeente Amsterdam zijn openbaar en zijn gewoon te vinden op het internet. Dit is een Exel waar je kunt zoeken op straat en huisnummer, het is vaak geordend per stadsdeel. Op deze manier kom je er misschien achter dat er misschien ook meetbouten zijn geplaatst op een huis dat je wilt kopen.

Dit is natuurlijk niet erg positief want het betekent dat de fundering van dit huis om 1 of andere reden verdacht is, hetgeen natuurlijk niet direct betekent dat de fundering er ook slecht is aan toe is. Een uitzondering hierop zijn huizen die in de buurt staan van de Noord Zuidlijn want deze huizen worden preventief gemonitord.

Meetbouten die alleen in de voorgevel geplaatst zijn zegt niets over de algehele bouwkundige toestand van de fundering van een huis.

Makelaars overhandigen mij nog wel eens een uitdraai van het meetbouten rapport. Vaak zijn oude gegevens en dus geen RECENTE gegevens.

Daar heb je dus HELEMAAL NIETS aan want een houten paal fundering kan snel slechter worden. Oude gegevens zijn dus absoluut onbetrouwbaar om daar de conclusie uit te trekken dat de fundering goed is.

Heeft u een onafhankelijk advies nodig ? Neem contact op met Fred Tokkie 020-7736842

 

 

Een huis kopen zonder voorwaarden zou verboden moeten worden !

Goed nieuws voor de huizenbezitters in Amsterdam. De huizenprijzen zijn in een jaar tijd met 17% gestegen. Op 10% van de woningen wordt bovendien boven de vraagprijs geboden. Bij dit laatste, die 10%, plaats ik echter een vraagteken.

Het afgelopen jaar heb ik diverse klanten gehad die een woning in Amsterdam hebben gekocht of verkocht. Ál deze klanten hebben boven de vraagprijs gekocht of verkocht. De verkopende makelaars in Amsterdam gaven allemaal aan dat er eigenlijk geen woning meer wordt verkocht onder de vraagprijs!

In het kort was volgens deze makelaars op het ogenblik het volgende van toepassing in Amsterdam:

 • kopen boven de vraagprijs
 • aankopende makelaar is verplicht
 • notariskosten zijn flink hoger
 • geen ontbindende voorwaarden
 • korte termijn van oplevering

Lees ook: Bevindt de Amsterdamse woningmarkt zich in een bubbel?

Het hoogste bod

Een woning kopen met hulp van een aankopende makelaar is in Nederland niet verplicht. In Amsterdam is dit wel aan de orde. Wie zonder aankopende makelaar een huis wil kopen in Amsterdam heeft (bijna) geen kans.

Dit klinkt natuurlijk absurd, want dan zouden makelaars onderlinge afspraken hebben gemaakt.

Het volgende is meestal van toepassing als een woning te koop wordt gezet. Bij veel interesse krijgen de kopers de gelegenheid om een eenmalig bod uit te brengen. Niet altijd wordt het hoogste bod gekozen. Er wordt namelijk ook gekeken naar de overige eisen van de koper.

Geen ontbindende voorwaarden

Een verkoper verkoopt namelijk zijn woning het liefst zonder ontbindende voorwaarden. Hij weet dan zeker dat zijn woning is verkocht. Gaat de koop toch niet door, dan ontvangt de verkoper 10% van de koopsom van de aanvankelijke koper.

De koper (die zonder ontbindende voorwaarden koopt) neemt dus eigenlijk een groot risico. Hij of zij moet vóór de koop al weten dat het afsluiten van een hypotheek geen probleem gaat opleveren. Hypotheekadviseurs in Nederland zullen vooraf deze zekerheid niet geven. De bank kan dit alleen maar doen.

Maar dit gebeurt pas als zij alle hypotheekstukken hebben beoordeeld. Om toch wat zekerheid in te bouwen voor de koper, is het volgende mogelijk als alle partijen (verkopende makelaar, verkoper, bank en taxateur) meewerken.

Lees ook: Let hier op als je op meerdere woningen tegelijk gaat bieden

Hypotheek snel regelen

Een hypotheekadviseur kan voor het kopen van de woning al veel formulieren invullen voor zijn koper. De koper kan zelfs al zijn hypotheekvorm met rentevastperiode gekozen hebben waardoor de renteaanbieding (voorheen de hypotheekofferte) direct aangevraagd kan worden bij de bank.

De truc is nu om de koopakte pas over bijvoorbeeld tien dagen te gaan tekenen. In de tussentijd kan dan de taxatie worden gedaan en de renteaanbieding getekend worden.

Als voor het tekenen van de koopakte ook alle stukken al worden doorgestuurd naar de bank is alleen een getekende koopakte nog nodig om de stukken te kunnen beoordelen. Na het tekenen van de koopakte heeft een koper nog drie werkdagen de tijd om onder de koop uit te komen.

Door de getekende koopakte direct door te sturen naar de bank, kunnen ze de volgende dag de stukken beoordelen. De hypotheekadviseur krijgt dan binnen de wettelijke drie dagen te horen van de bank of de hypotheek akkoord is, of dat er nog stukken opnieuw moet worden aangeleverd.

Bij dit laatste weet de hypotheekadviseur ook of de kans zeer groot is dat de hypotheek doorgaat. Deze werkwijze is alleen mogelijk als de bank alle stukken binnen 24 uur wil beoordelen. Er zijn op het ogenblik banken in Nederland die dit nog voor elkaar krijgen.

Lees ook: Het voorlopig koopcontract: wel voorlopig, maar zeker niet vrijblijvend

Notaris bij aankoop huis

In Amsterdam is het ook normaal dat een koopakte wordt opgemaakt door een notaris. Een verkopende makelaar geeft alleen de opdracht door. Hierdoor zijn de notariskosten hoger dan in andere gemeentes waar de verkopende makelaar wel de koopakte regelt.

Notariskosten van 2000 euro of meer zijn normaal in Amsterdam. In andere steden kost een notaris 1200 euro of zelfs lager. Hierbij wil ik nog opmerken dat bij verkoop meestal een projectnotaris van toepassing is. De koper kan dus niet kiezen welke notaris hij of zij neemt.

Of de koper moet alleen de hypotheekakte bij een andere notaris laten tekenen. Dit laatste wordt vaak niet gedaan omdat dit voor problemen kan zorgen.

Verbod op kopen zonder voorwaarden

Bovenstaande werkwijze zorgt er in ieder geval voor dat een koper zonder ontbindende voorwaarden nog een escape heeft. Nogmaals het bovenstaande is mogelijk als alle partijen goed meewerken. Ik weet uit ervaring dat dit geen gemakkelijke klus is.

Ik ben van mening dat het kopen zonder ontbindende voorwaarden verboden moet worden. Een standaard vaste termijn van bijvoorbeeld acht weken zou veel beter zijn. Dan weet iedere verkoper en koper precies waar hij of zij aan toe is.

Uiteindelijk wordt hier geen broodje hamburger bij McDonald’s gekocht maar een woning voor veel geld. Het zal mij niet verbazen dat het bij deze verkoopwijze in Amsterdam (en ook in andere steden) eens flink mis gaat. Het resultaat: de media die dit flink gaan uitvergroten.

Lees ook: Zo koop je een huis

Huizenprijzen Amsterdam rijzen pan uit: ‘absurde markt’

De Amsterdamse woningmarkt raakt steeds verder verhit. Bijna veertig procent van de woningen in de hoofdstad wordt momenteel boven de vraagprijs verkocht. Het is een volgens de onderzoekers van Calcasa ‘absurd’ getal, dat hoger ligt dan voordat de crisis begon. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) spreekt van een ‘vechtersmarkt’.

Bij de woningverkopen in Amsterdam wordt bij 37% van de woningverkopen meer dan de vraagprijs betaald. En in de helft van alle woningverkopen wordt een prijs betaald die gelijk aan of hoger is dan die prijs. Vooral huizenkopers die binnen de ringweg A10 hun slag willen slaan, kunnen hun borst natmaken. Potentiële kopers bieden tegen elkaar op uit angst mis te grijpen.

,,Het zijn uitzonderlijke cijfers. Absurd eigenlijk”, zegt onderzoekster Petra Visser van Calcasa. Ze onderzocht de relatie tussen de uiteindelijk bij het Kadaster geregistreerde koopsommen en de vraagprijzen van woningen die worden aangeboden. ,,Voor de crisis, in 2008, werd 35% van de Amsterdamse woningen voor meer dan de vraagprijs verkocht. Tijdens de crisis gold dit nog voor 6%, maar sinds 2013 is weer een stijgende lijn ingezet. We zitten nu boven het getal van voor de crisis en is het moeilijk te zeggen welke kant het opgaat.”

Scheef
Ze noemt de scheve verhouding tussen koop- en huurwoningen binnen Amsterdam als belangrijke reden van de oververhitte markt. Het aantal koopwoningen bedraagt slechts een kwart van de totale woningvoorraad. Er is dus weinig beschikbaar voor potentiële kopers. Ook de gewilde woonplaats aantrekkende economie zijn van invloed. ,,Mensen hebben de laatste jaren tijdens de crisis lang gewacht met het te koop zetten van hun huis. En als ze dat al deden, deden ze dat op advies van makelaars tegen een lage vraagprijs om snel te verkopen. Waarschijnlijk gaan verkopers nu ook weer hogere prijzen vragen.”

Dat denkt ook hoogleraar Housing systems Peter Boelhouwer van de TU Delft. ,,Potentiële kopers beconcurreren elkaar op leencapaciteit. De prijzen zullen stijgen en dan zullen mensen zich afvragen: ‘Is het mij nog waard om binnen de ring te worden, of zoek ik het daarbuiten?'” De markt zal volgens Boelhouwer op een gegeven moment meer in evenwicht komen. ,,Van echte pure oververhitting van de markt, zoals in bijvoorbeeld Londen, is nog geen sprake. Daarvoor zijn in Nederland de prijzen nog wat achtergebleven en is de prijsstijging gematigder. Maar het zijn spannende tijden.”

Bron: AD.nl

Alles over het kopen van een huis in Amsterdam

De Zwitserse bank UBS merkt Amsterdam aan als een van de steden met een grote kans op een daling van de huizenprijzen. De Nederlandse hoofdstad staat op de zesde plaats van steden met een overspannen woningmarkt.

Dit blijkt uit de zogeheten ‘Bubble Index’ die UBS heeft opgesteld. Bovenaan de lijst staat Londen, direct gevolgd door Hongkong.

De prijsstijging in Amsterdam wijkt, signaleert ook UBS, behoorlijk af van de eveneens herstellende woningmarkt in de rest van Nederland. Volgens UBS zijn er elf landen die wereldwijd kampen met een zodanig overspannen woningmarkt, dat er risico’s op zeepbellen optreden. Nadrukkelijk noemt UBS in het rapport behalve Amsterdam, ook nog Sydney, Vancouver en San Francisco.

De onderzoekers leggen uit dat de huizenprijzen op lange termijn niet sneller kunnen stijgen dan de inkomens van de kopers. Als dat wel gebeurt, is sprake van bubbelvorming en wordt uiteindelijk een prijscorrectie onvermijdelijk.
Geld in de economie pompen
Als belangrijke oorzaak wijst UBS de monetaire autoriteiten aan, die wereldwijd de rente laag houden en geld in de economie pompen. De Europese Centrale Bank (ECB) koopt sinds maart dit jaar per maand 60 miljard euro aan obligaties op. Op die manier injecteren de Europese centrale banken gigantische bedragen in de economie.

Mede daardoor is de rente nog eens extra gedaald, waardoor de leencapaciteit van burgers plotseling verder steeg. Dat zorgt ervoor dat huizenkopers meer geld hebben om duurdere huizen te kopen.

Fijntjes merkt UBS op dat de crash op de woningmarkt, die begon in 2007 in sommige landen, en in het derde kwartaal van 2008 in Nederland, leidde tot een gemiddelde prijsdaling van ‘slechts’ dertig procent. Dat was dus bescheiden vergeleken met de stijgingen van de huizenprijzen – opgeteld 130 procent – van het midden van de jaren negentig tot aan de kredietcrisis.

 

Dit krijg je voor drie ton in Amsterdam

Een huis in Amsterdam kost gemiddeld drie ton. Wat kun je daarvoor krijgen? En hoeveel meer waar voor je geld krijg je als je uitwijkt naar Haarlem of Almere?

Opnieuw lopen de huizenprijzen in Amsterdam ver uit op die in de provincie. Gezinnen die er geen geschikte woning kunnen vinden, wijken voor hun droomhuis uit naar omliggende steden. De gemiddelde huizenprijs in Amsterdam ligt rond de 288.000 euro. Voor die prijs koop je in de stad een appartement van 78 vierkante meter met balkon. In Centrum, Zuid of West lukt het vaak niet voor die prijs – in Nieuw-West, Zuidoost of Noord weer wel.

Bij gezinsuitbreiding kijken kopers naar meer buitenruimte. Maar zelfs voor twee keer dat bedrag is het vrijwel onmogelijk in de stad een eengezinswoning te bemachtigen. Recent onderzoek van makelaarskoepel NVM liet zien dat een deel van de Amsterdamse woningzoekenden uitwijkt naar plaatsen als Haarlem, Amstelveen, Abcoude, Ouderkerk aan de Amstel en Waterland. Sinds kort is ook Zaanstad in beeld. Traditionele overloopgebieden als Purmerend en Almere zijn niet zo in trek, waardoor de woningprijzen er gunstig afsteken.

De overspannen Amsterdamse woningmarkt heeft ervoor gezorgd dat de prijzen meer dan twee jaar achter elkaar sneller stegen dan in omliggende plaatsen. De markt doet denken aan de topjaren 1998 en 1999. Toen stegen de woningprijzen respectievelijk 22,2 procent en 22,5 procent. In vier, vijf jaar tijd waren huizenprijzen verdubbeld. Voor de prijs van een appartementje in de stad kocht je een klein paleis in Oost-Groningen.

Pieter Joep van den Brink, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam van 2002 tot 2010, ziet parallellen én verschillen met de huidige markt. Het percentage eigenwoningbezit bedroeg in 1998 rond de vijftien procent en is nu twee keer zo hoog. Van den Brink: “In 1998 werden 4600 woningen verkocht en het aanbod bedroeg duizend woningen. Vorig jaar verkochten de makelaars twaalfduizend woningen terwijl er slechts drieduizend te koop stonden: lang niet genoeg gezien de vraag.”

“Het is,” benadrukt Van den Brink, “niet zo dat heel Amsterdam de stad uitrent. Je hebt mensen met hun eerste kindje die een benedenwoning niet kunnen betalen. Die kopen een bovenwoning van twee lagen met dakterras. Er zijn ook gezinnen die zeggen: ik ga niet in de Helmersbuurt negen ton betalen, ik pak een eengezinswoning in Haarlem. Dan moet je wel een nieuwe school zoeken en een nieuwe hockeyclub. Je hele sociale leven verandert.”

Bron: Parool

Een huis in Amsterdam is nu duurder dan voor de crisis

Het eerste kwartaal van dit jaar heeft de woningmarkt in Amsterdam goed gedaan. Er werden veel huizen verkocht, en dat is te merken aan de koopprijs. Die was dit kwartaal voor het eerst hoger dan voor de crisis, meldt het CBS vandaag.

Een huis in Amsterdam kost nu gemiddeld 337 duizend euro, ruim een ton boven het landelijk gemiddelde. Daarmee wordt de piek van 2008 overtroffen.

Tijdens de crisis daalde de huizenprijzen in Amsterdam met 18 procent. Begin 2013 was de beste tijd om te kopen, want toen bereikte de huizenmarkt in de hoofdstad het dieptepunt. Nu de economie weer aantrekt, profiteert de huizenmarkt in Amsterdam daar volop van.

Dat in Amsterdam de huizenprijzen stijgen is niet nieuw. Al ruim een jaar zitten de verkoopcijfers in de lift. Dat brengt ook een schrikbeeld met zich mee: het ideaal van een ‘ongedeelde stad’, waar arm en rijk door elkaar wonen, verdwijnt.

Acht jaar
Niet alleen in Amsterdam, in heel Nederland stegen de huizenprijzen het afgelopen kwartaal flink. De gemiddelde landelijke prijs voor een huis steeg met 4,3 procent, de grootste stijging in ruim acht jaar. “Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in maart 2016 ongeveer even hoog als in juli 2004”, aldus het CBS.

In Noord-Holland stegen de prijzen, onder invloed van Amsterdam, het hardst. Alleen in Drenthe hebben makelaars het nog steeds moeilijk. Daar daalde de prijs van een huis met 0,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Trouw

Vrees voor nieuwe huizenbubbel Amsterdam

Sociaal geograaf en hoogleraar woningmarktbeleid aan de TU Delft Peter Boelhouwer vreest voor een nieuwe huizenbubbel in Amsterdam. In Het Parool zegt hij dat er weinig nodig is om de huizenmarkt in de hoofdstad te laten vastlopen.

Boelhouwer zegt niet te kunnen zeggen wanneer hij een crash verwacht, maar wel dat het snel kan gaan. Hij geeft aan dat makelaars, banken, notarissen, ontwikkelaars en partijen als Airbnb er allemaal voor zorgen dat de huizenprijzen in Amsterdam door het dak gaan.

Een oplopende rente kan een nieuwe bubbel doen barsten, maar wanneer de rente gaat oplopen, is nog maar de vraag. ,,Volgens De Nederlandsche Bank duurt dat nog wel twee tot vier jaar, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor de woningmarkt eerder vastloopt”, zegt Boelhouwer.

Overspannen
De woningmarkt in Amsterdam werd na de crisis snel gezond, en juist hier zijn de huizenprijzen door schaarste blijven stijgen. In het vorige kwartaal zakte de verkoop van woningen plotseling, omdat de markt overspannen is. Er stonden in deze tijd nauwelijks huizen te koop.

Volgens Boelhouwer verlieten ook meer Amsterdammers de stad en groeit deze alleen maar door geboorten en immigranten. ,,Het wijst op een ongezonde woningmarkt.”

Blokhokken
Boelhouwer wijst daarnaast op het gevaar van ‘Blokhokken’, die vernoemd zijn naar minister Stef Blok. In Amsterdam en Utrecht krijgen nieuwbouwwoningen van 25 tot 40 vierkante meter extra woonpunten, waardoor ze boven de huurgrens van 710,68 euro verhuurd worden. Boelhouwer vindt dat mensen uitgeknepen worden. ,,Dit is het uitlokken van woekerwinsten. En de Blokhokken hebben een prijsopdrijvende werking voor grotere huizen.”

Bron: AD.nl

Vraagprijs woningen Amsterdam +26% in één jaar tijd

De woningmarkt draait lekker lalala, dat weten we allang natuurlijk, maar er zijn vandaag weer CBS/Kadaster-cijfers uitgekomen dus we melden het maar weer even. Komt ‘ie: de gemiddelde woningprijs in Nederland steeg in een jaar tijd met 4,3% en in vergelijking tot april waren de prijzen in mei met 0,4% gestegen. Ten opzichte van het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen weer 9,2% omhoog geklommen, maar vergeleken met de top in 2008 liggen we nog steeds 14,3% lager.

Natuurlijk willen we graag weten hoe het met de Amsterdamse huizenmarkt gaat, omdat die zich nogal richting overspannen beweegt. (Of is het toch herstel naar een passend prijsniveau? En waren de afgelopen jaren dus een omgekeerde bubbel, een irrationele dip? Daar zijn we nog niet helemaal uit.) Helaas krijgen we slechts eens per kwartaal de ontwikkeling van de prijzen in de grote steden, dus we moeten nog even wachten tot juli. Maar, we kunnen wel de vraagprijzen bekijken (zie bovenstaande grafiek). En dan zien we dat gemiddelde vraagprijs in mei voor een Amsterdamse woning €400.000 was. Dat is €4.190 per vierkante meter. Nu zegt dit ook weer niet zo heel veel, want het dieptepunt qua vraagprijs lag ergens begin 2015 toen de woningmarkt in Amsterdam toch al behoorlijk was aangetrokken. De vraagprijs laag stellen kan ook een tactiek van makelaars zijn om kopers te lokken. Hoe dan ook, hij is sinds dat dieptepunt 31% omhoog gegaan. Vergeleken met mei een jaar geleden liggen de vraagprijzen nu 26% hoger. We zien ook dat het aanbod van te koop staande woningen sinds 2013 is gedaald van 8.000 naar 2.700, een afname van bijna 70%. Dus ja, het officieel moeilijker om een huis te vinden in Amsterdam. Grafiekjes na de breek!

Bron: Das Kapital

Huizenprijzen in Amsterdam stijgen steeds sneller

De Amsterdamse woningmarkt dreigt in hoog tempo op hol te slaan. Prijzen van koopappartementen in de stad stegen vorig jaar in het laatste kwartaal met maar liefst 9,3 procent.

Dit werd donderdagochtend bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers van makelaarskoepel NVM in het Amsterdamse Hilton Hotel. De gemiddelde prijs van alle verkochte woningen in de stad klom het laatste kwartaal bijna evenveel, met 8,7 procent tot 288.000 euro.

De hogere prijzen gingen gepaard met fors meer transacties, wat ook wijst op versterking van de woningmarkt. Er werden het laatste kwartaal 2743 appartementen verkocht, 10,5 procent meer dan in het derde kwartaal. In totaal betrof het 3293 huizen, 9,8 procent meer dan een kwartaal eerder.

Over heel 2015 stegen de woningprijzen in de stad met 17,3 procent. Er werden vier procent meer woningen verkocht, terwijl de woningmarkt in 2014 al fors was verbeterd. Het geringe aantal bordjes ‘te koop’ geeft aan hoe krap de Amsterdamse woningmarkt is geworden. Er staan in de stad sinds eind vorig jaar nog maar 2999 huizen te koop. De tijd dat een woning te koop staat in de stad slonk 11,4 procent, tot 32 dagen.

Oververhit
Sven Heinen, voorzitter van de bij de NVM aangesloten Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), zei woensdag bij de voorbespreking van de kwartaalcijfers met de landelijke makelaars in Nieuwegein half gekscherend dat de NVM eigenlijk twee persconferenties zou moeten geven. ‘Een zou moeten gaan over de oververhitte Amsterdamse woningmarkt die inmiddels los staat van de landelijk trends.’

Heinen spreekt van excessen. ‘Dit is niet goed voor mensen die juist een nieuw huis willen kopen.’ Behalve de schaarste gedreven Amsterdamse woningmarkt ziet Heinen ook de verder dalende hypotheekrente als oorzaak voor de huizenbonanza. ‘De verder dalende hypotheekrente zorgt voor ruimere leencapaciteit bij kopers. Bovendien blijken banken te veel te verdienen aan hypotheken. Hun marges moeten omlaag, waardoor de hypotheekrente alweer verder daalt.’

Dissonant
Ook de landelijke woningmarkt wordt getypeerd door stijgende prijzen en een groeiend aantal verkopen. Maar de druk op de markt is veel minder groot dan in Amsterdam. Bovendien zijn het de stedelijke gebieden die de verbeterde landelijke woningcijfers verder omhoog trekken.

Het aantal verkochte huizen steeg 12,5 procent tot 40.158. De prijs van een gemiddelde koopwoning in Nederland bedroeg 227.000 euro, 1,8 procent meer dan in het derde kwartaal en vijf procent hoger dan een jaar geleden.

Een kleine dissonant op de gunstige landelijke cijfers is de verkooptijd, die in het laatste kwartaal weer toenam, van 97 tot 102 dagen. Dat wijst er meestal op dat de woningmarkt nog niet helemaal gezond is.

Ger Hukker, voorzitter van de NVM, verklaarde de toename van de verkooptijd tijdens zijn persconferentie donderdag deels uit het feit dat nu ook meer woningen die al langer te koop staan worden verkocht. ‘Een langere verkooptijd is dit keer dus positief.’

Bron: Het Parool

De verkoop gaat zó goed, in Amsterdam zijn de huizen op

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn bijna 43.000 huizen verkocht. Ook de prijzen stijgen weer, bijna 13 procent gaat boven de vraagprijs weg.

Nooit eerder verkochten makelaars van de NVM zo veel huizen als de afgelopen maanden. Het was, zegt de nieuwe voorzitter Ger Jaarsma, „het beste kwartaal ooit”. In het tweede kwartaal van dit jaar verkochten de makelaars van de grootste makelaarsvereniging van Nederland bijna 43.000 huizen, dat is bijna 15 procent meer dan een jaar geleden.

En ook de prijzen stegen weer: gemiddeld werd een huis verkocht voor 234.000 euro, dat is 2,7 procent meer dan een kwartaal eerder. Bijna 13 procent van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht, in Amsterdam gold dat voor meer dan de helft van de verkochte woningen.

De gemiddelde huizenprijs is nog wel lager dan voor de crisis (bijna 7 procent), maar de verschillen binnen Nederland zijn groot en worden steeds groter. Zo zijn de huizenprijzen in Amsterdam al 14 procent hoger dan voor de crisis. En waar op sommige plekken (vooral in het noordoosten van Groningen) het aantal verkochte woningen achterblijft en soms zelfs nog steeds daalt, is de woningmarkt in Amsterdam intussen zó oververhit geraakt dat ook daar minder woningen zijn verkocht (7 procent minder dan een jaar eerder). Simpelweg omdat er nauwelijks nog huizen zijn die makelaars kunnen verkopen. Het aantal te koop staande woningen in Amsterdam, Utrecht en Zuid-Kennemerland (onder meer Haarlem) is in een jaar tijd met meer dan 40 procent gedaald.

Bron: nrc

‘Huizenmarkt in Amsterdam is oververhit’

De huizenmarkt in Amsterdam toont duidelijke tekenen van oververhitting, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een vandaag gepresenteerd rapport. Volgens de bank zijn de huizenprijzen alleen in de hoofdstad weer hoger dan voor de crisis.

Sinds het herstel op de huizenmarkt in het voorjaar van 2013 begon, zijn huizen in de hoofdstad in doorsnee bijna een kwart duurder geworden. Daarvoor ging sinds de herfst van 2008 zo’n zeventien procent aan waarde verloren.

Veel huizen verwisselen van eigenaar voor prijzen die oven de originele vraagprijs liggen. Daarnaast staat de helft van de huizen die in Amsterdam worden verkocht minder dan drie maanden te koop.

Oververhitting kan erop wijzen dat er te hoge prijzen worden betaald, waardoor huizenkopers grote risico’s lopen als de markt weer inzakt. Er wordt al langer gewaarschuwd voor oververhitting van de woningmarkt in de hoofdstad binnen de makelaarswereld. Nu uit dus ook DNB zijn zorgen hierover.

Tien procent
Buiten de grote steden gaat de huizenmarkt aanzienlijk minder sterk vooruit. In Nederland is de gemiddelde huizenprijs tien procent hoger dan op het dieptepunt van ruim drie jaar geleden. Daarmee ligt het echter nog onder het niveau van medio 2008.

DNB ziet nog altijd een risico in de vele aflossingsvrije hypotheken in Nederland. Ruim een kwart van de huizenbezitters lost niets af en meer dan de helft heeft in ieder geval een aflossingsvrij deel in de hypotheek. Op termijn kan dat voor problemen zorgen, bijvoorbeeld omdat het recht op hypotheekrenteaftrek na dertig jaar afloopt, het inkomen na pensionering daalt of omdat de rente mogelijk weer gaat stijgen, aldus DNB.

Bron: AD.nl

Huizenprijzen Almere in de lift

De gemiddelde huizenprijs in Almere is in een jaar tijd met bijna 6 procent gestegen. De huizenprijzen in de rest van de provincie zijn gelijk gebleven.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteerde donderdag de gemiddelde huizenprijzen in het laatste kwartaal van 2015. Het gaat om gegevens van bij de NVM aangesloten makelaars.

Uit de gegevens blijkt dat een woning in Almere in december 2014 nog voor gemiddeld 168.000 euro van eigenaar verwisselde. Eind 2015 kostte dezelfde woning 180.000 euro.

De grootste prijsstijging in de regio vond plaats in Amsterdam. Daar betaalden huizenkopers zo’n 17 procent meer voor een woning dan het jaar ervoor.

Bekijk hier de prijsontwikkeling vanaf 2008 in Flevoland. De NVM kent twee gebieden: Almere en de rest van Flevoland, dat als Lelystad wordt geregistreerd.

Bron: Omroep Flevoland

Gemiddelde woningprijs Amsterdam voor het eerst boven de 3 ton

De Amsterdamse woningprijzen stijgen hard en de verkopen blijven hoog. De gemiddelde prijs van een doorsnee woning in de stad kwam in het traditioneel sterke tweede kwartaal voor het eerst boven de drie ton.

Dat blijkt uit kwartaalcijfer die donderdag door makelaarskoepel NVM bekend zijn gemaakt.

De huizenmarkt in de regio Amsterdam blijft oververhit. Sven Heinen, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), spreekt van ‘droogkoken’. Woningzoekenden willen huizen kopen en bieden daar steeds meer geld voor, maar er staan te weinig woningen te koop om alle kopers van dienst te zijn.

Het aanbod is momenteel ongekend laag. Het aantal bordjes ‘te koop’ in de stad bedroeg in het tweede kwartaal nog maar 2417, terwijl er in het tweede kwartaal van 2015 nog 4485 huizen te koop stonden. In het tweede kwartaal van 2014 was het aanbod 6241 huizen.

Heinen: “In het eerste kwartaal van 2016 stonden 2398 woningen in Amsterdam te koop en in het tweede kwartaal 19 meer. Dat betekent enige verlichting. In ieder geval geen verslechtering.”

‘Best wel snel’
Binnen de ring A10 is de woningmarkt volgens Heinen nog sterk overspannen. De snelheid waarmee huizen in Amsterdam verkocht worden neemt nog altijd toe. De tijd dat een huis te koop staat bedraagt 26 dagen, tegen 28 dagen begin dit jaar. Tijdens de recente economische crisis duurde het gemiddeld honderd dagen om een huis te verkopen.

Heinen: “En de huidige verkooptijd is inclusief administratieve rompslomp. In werkelijkheid verkopen de makelaars een huis in Amsterdam binnen zeven tot tien dagen. Dat geldt natuurlijk niet voor alle woningen en voor alle gebieden, maar het gaat best wel snel.”

Bron: Parool

‘Kwart landelijke stijging huizenprijzen komt door Amsterdam’

Amsterdam is goed voor een kwart van de stijging van de Nederlandse huizenprijzen. Als de stad buiten beschouwing wordt gelaten, zou de landelijke huizenprijs een stuk minder stijgen.

Dat concludeert de Rabobank donderdag in zijn kwartaalbericht over de woningmarkt.

Volgens de bank steeg de gemiddelde huizenprijs in Nederland in het tweede kwartaal met 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zonder Amsterdam zou dit 3,4 procent zijn geweest.

Drie procent van alle koopwoningen in Nederland staat in Amsterdam. Het aandeel van Amsterdam in de totale Nederlandse koopwoningmarkt steeg in de afgelopen twintig jaar echter van 2 procent tot 9 procent.

De omzet van de Amsterdamse huizenverkoop nam in die periode toe van 280 miljoen euro per jaar naar 4,3 miljard euro per jaar.

Sinds 2004
De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en komend jaar naar verwachting met 5 procent.

De groei van het aantal verkochte woningen vlakt in 2016 en 2017 volgens de marktkenners af tot tussen de 200.000 en 220.000 woningen. Dat komt doordat de nieuwbouw achterblijft bij de stijgende vraag op de woningmarkt.

Eerder deze week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de huizenprijzen in Nederland vorige maand gestegen zijn in het sterkste tempo sinds 2004.
Bron: Parool

Overspannen huizenmarkt Amsterdam is aan het ‘droogkoken

Dwars tegen de landelijke trend in is het aantal woningtransacties in Amsterdam de afgelopen drie maanden gedaald. Met zijn hoge huizenprijzen en beperkte nieuwe aanbod van koopwoningen is de overspannen Amsterdamse woningmarkt aan het ‘droogkoken’. Dat constateert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar vanochtend vrijgegeven overzicht van nieuwste cijfers en trends op de huizenmarkt.
fc0f59f5-d455-4b08-96a9-1db7dd0d745e
In de eerste drie maanden van dit jaar steeg het aantal aan- en verkopen landelijk gezien 20 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het is het elfde opeenvolgende kwartaal waarin het aantal woningtransacties in Nederland hoger uitpakt dan in dezelfde periode een jaar eerder. De NVM noemt de mate waarin het herstel op de huizenmarkt aanhoudt ‘licht verrassend’. De organisatie had een afvlakking van het aantal transacties verwacht, maar de lage hypotheekrente blijft de woningmarkt aanjagen.

In het zeer gewilde Amsterdam, met zijn prijsstijging van ruim 20 procent, daalde het aantal aan- en verkopen in het eerste kwartaal met 2 procent. ‘Daaraan zie je de overspannenheid op de hoofdstedelijke markt: te weinig nieuw aanbod om aan de vraag te voldoen’, zei scheidend NVM-voorzitter Ger Hukker vanochtend bij de presentatie van de kwartaalcijfers in het Amsterdamse Hilton. ‘In de hoofdstad is de huizenmarkt letterlijk aan het droogkoken.’

Hukker voorspelt dat niet alleen de populaire steden Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen maar ook andere oude binnensteden in Nederland steeds meer last gaan krijgen van oververhitting van hun huizenmarkt. Dat zal volgens hem vooral jongeren en singles raken. ‘Alleenstaanden in de grote en gewilde steden kunnen steeds moeilijker een woning kopen. De leencapaciteit is aangescherpt en de huizenprijzen stijgen er onevenredig. Hoe krijgt een single met 45 duizend euro aan inkomen een woning van 200 duizend euro gefinancierd? Dat gaat niet, nog los van het feit of in deze steden nog aanbod is in die prijsklasse.’
Bron: De Volkskrant

Steeds meer 55-plussers starten op de huizenmarkt

Net nu de gekte op de huizenmarkt los is gebarsten, is er een opvallende nieuwe groep starters op de markt gekomen: de 55-plussers. Eén op de vijf mensen die voor het eerst een huis kopen, valt in deze leeftijdscategorie.

De reden dat mensen nu ineens wel besluiten om een hypotheek af te sluiten, heeft te maken met de lage rente. Daarnaast is het huuraanbod in het vrije segment kleiner dan het aanbod van koophuizen, schrijft de Hypotheek Index als verklaring.

Vooral naar de grote stad
55-plussers trekken vooral naar de grote stad: Amsterdam (+37%) en Rotterdam (+19%) zijn in trek, net als kleinere steden als Den Bosch (+125%) en Tilburg (+4%).

Sowieso steeg het aantal ‘oudere’ kopers in de eerste drie kwartalen van 2016. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kochten 55-plussers 14 procent meer woningen. Dat komt omdat zij gemiddeld meer overwaarde hebben op hun woning, in vergelijking met andere leeftijdscategorieën. Daarnaast is de hypotheek vaker al deels afgelost.
Bron: RTL Z

Niet overal gaat het zo makkelijk

Er worden fiks meer huizen verkocht dan een jaar geleden. Maar niet overal. In de grote steden is de woningmarkt oververhit door te weinig aanbod.

Er worden méér woningen verkocht en ze gaan ook nog sneller en tegen hogere prijzen van de hand. Maar in de grote steden is de trend minder positief.
Foto ANP
Op de achtergrond zegt hij net de laatste bezoekers gedag. Marc Crone, makelaar in Amsterdam, leidt vandaag geïnteresseerden rond in een huis in Oud-Zuid en vertelt over de telefoon: „Ik doe dit werk nu 24 jaar en heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Hij heeft het over de huizenmarkt in Amsterdam. De oververhitte huizenmarkt, welteverstaan. Een markt waarin huizen binnen drie dagen verkocht zijn. Een markt waarin ook huizen van een miljoen euro en meer zó weer van Funda verdwijnen. Een markt waarin gewilde huizen Funda soms niet eens halen, zo gauw hebben ze een nieuwe eigenaar gevonden.
woningmarkt-nrc
Dat er weer huizen worden verkocht is natuurlijk positief. In augustus werden in heel Nederland zelfs flink meer huizen verkocht vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers die het Kadaster maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal verkochte huizen steeg met 25,9 procent naar 19.975. Ter vergelijking: in crisisjaar 2009 wisselden in de zomermaand slechts 9.572 huizen van eigenaar.

In alle provincies steeg deze maand het aantal verkopen, in Drenthe het meest: daar werden 38,4 procent meer huizen verkocht. In Noord-Holland was de stijging met 15,9 procent het laagst. Het Kadaster registreert een huis als verkocht als de notaris de transactie bij hen inschrijft; op het moment van de eigendomsoverdracht dus.

Ook de prijzen stijgen. Bedroeg de gemiddelde vraagprijs voor een gemiddeld huis in het tweede kwartaal van 2015 nog 273.000 euro, in 2016 was dat in diezelfde periode al 287.000 euro, laten cijfers van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zien.

Woningen staan gemiddeld ook kórter te koop, zag de NVM: 305 dagen, een daling van 13 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Bron:nrc